1403/02/03
محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

محمد ابوالحسنی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6112-0709
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16174353100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی توزیع بار بر روی صفحات گرافن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گرافن، نانوساختارهای کربنی، توزیع بار، ظرفیت خازنی، بار الکتریکی، دوقطبی الکتریکی
سال 1398
پژوهشگران کرامت بهاری مقدم(دانشجو)، محمد ابوالحسنی (بازنشسته)(استاد مشاور)، مهران قلی پور شهرکی(استاد راهنما)

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اندازه و فاصله صفحات بر توزیع بارها و دوقطبی ها روی صفحات گرافن باردار می باشد. تمامی محاسبات و نمودارهای مربوطه با استفاده از نرم افزار متلب بر مبنای مدل بار- دوقطبی الکتریکی انجام شده است. در این مدل، توزیع بار و دوقطبی اتم های کربن در صفحات گرافن با در نظر گرفتن برهم کنش های بار- بار، بار- دوقطبی و دوقطبی- دوقطبی بر اساس کمینه شدن انرژی محاسبه می شود. محاسبات با استفاده از روش ضرایب نامعین لاگرانژ با در نظرگرفتن قید مشخص بودن بارهای روی صفحات انجام شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که ظرفیت خازن های تخت گرافنی کوچک به طور قابل ملاحظه ای نسبت به مقادیر پیش بینی شده بوسیله رابطه های نظری بیشتر است اما با افزایش طول ضلع صفحات گرافنی، این نسبت کاهش یافته و به حدود یک می رسد. نتایج همچنین نشان می دهد که سهم انرژی های برهمکنش بار-بار، بار -دوقطبی و دوقطبی-دوقطبی به ازای یک میزان بار مشخص، با افزایش اندازه صفحات، انرژی کاهش می یابد. نتایج برازش منحنی نشان داد که انرژی های برهمکنش بار-بار، بار -دوقطبی و دوقطبی-دوقطبی بر حسب بار، درجه دو می باشد که حداقل در مورد برهمکنش بار- بار، این نتیجه با مشاهدات محیط پیوسته سازگاری دارد.