1403/04/05
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
سبک شناسی زبانی و فکری دیوان حاجی محمد گیلانی و معرفی نسخه خطی آن جواد خنیفر، محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی (1403)
تحلیل عنصر شخصیت در رمان دخیل عشق بر اساس نظریه معنا محور احمد حیدری گوجانی، محسن ذوالفقاری، حسن حیدری، حجت اله امیدعلی (1402)
بررسی مؤلفه‌های تربیت‌درونی در مثنوی مولوی فاطمه سلطانی، حجت اله امیدعلی (1401)
بررسی توصیفی – تحلیلی نوآوری های وزنی فروغ فرخ زاد در تولدی دیگر محسن ذوالفقاری، حسن حیدری، حجت اله امیدعلی (1401)
تحلیل روانکاوانه عنصر شخصیت در رمان قهوه سرد آقای نویسنده محسن ذوالفقاری، حسن حیدری، حجت اله امیدعلی (1401)
تحلیل مؤلفه های پسامدرن در رمان قهوه سرد آقای نویسنده احمد حیدری گوجانی، محسن ذوالفقاری، حسن حیدری، حجت اله امیدعلی (1400)
انسجام معنایی غزل های رمانتیک حسین منزوی زهرا طالبلو، محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، زهرا رجبی (1400)
تحلیل زبان تصویر در غزل رمانتیک حسین منزوی محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، زهرا رجبی (1399)
تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت الله ولی محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی (1396)
بررسی زبان غزل محمدعلی بهمنی امین رحیمی (بازنشسته)، حجت اله امیدعلی (1392)
نمادپردازی در چند شاعر شعر نو و مقایسه آنها با هم محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی (1392)
بررسی سبک شناسانه اشعار نصرت رحمانی امین رحیمی (بازنشسته)، حجت اله امیدعلی (1390)
بررسی سبک غزلیات کمال الدین اسماعیل امین رحیمی (بازنشسته)، حجت اله امیدعلی (1389)
مقاله ارائه‌شده
چند نکته درباره صفت حجت اله امیدعلی (1398)
شبه جمله در دستور زبان فارسی حجت اله امیدعلی (1398)
طبیعت در آینه شعر نیما حجت اله امیدعلی (1389)
خاطر پر درد کوهستانی ام حجت اله امیدعلی (1389)
کتاب
در پرنیان خیال محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی (1396)
نثر فارسی حجت اله امیدعلی (1396)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تصحیح و تحقیق در دیوان ملا محمد گیلانی مشهور به حاجی محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، جواد خنیفر (1403)
بررسی کلیله و دمنه بر اساس نظریه آلوده انگاری ژولیا کریستوا حجت اله امیدعلی، محسن ذوالفقاری، محمد حسنی (1402)
بررسی وجوه اشتراک اشعار عامیانه با شعر کودک محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، اسماعیل اله دادی (1401)
کارکردهای زبانی صفت در قصائد فارسی و عربی سعدی احمد امید علی، حجت اله امیدعلی، محدثه بهاری (1401)
بررسی تطبیقی پرندگان در ضرب المثل های فارسی و عربی احمد امید علی، محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، پرنیان دلالت (1401)
نقد تصویر در غزل منزوی با رویکرد مکتبی محسن ذوالفقاری، زهرا رجبی، حجت اله امیدعلی (1401)
سبک شناسی غزلیات علی نقی کمره ای محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی (1401)
سبک شناسی قصائد مظاهر مصفا محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، ف رضوی (1401)
بررسی و تحلیل غزلیات حامد عسگری فاطمه سلطانی، حجت اله امیدعلی، زهرا سبط النبی (1401)
کاربرد عناصر داستانی در هشت رمان عاشقانۀ دهۀ نود محسن ذوالفقاری، حسن حیدری، حجت اله امیدعلی، احمد حیدری گوجانی (1401)
تبیین مولفه های سبکی وموسیقیایی غزل های صائب محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی (1400)
بررسی استعاره شناختی در متون عرفانی فاطمه سلطانی، حجت اله امیدعلی (1399)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
انواع کلمه در زبان فارسی حجت اله امیدعلی، محسن ذوالفقاری (1398)