1403/02/04
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل سبک شناختی رمان «سمفونی مردگان»
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سمفونی مردگان، سبک شناسی، عناصر سبک ساز، ایدئولوژی
سال 1397
مجله فصلنامه پژوهشنامه ادبيات داستاني
شناسه DOI
پژوهشگران حجت اله امیدعلی

چکیده

سبک زمانی معنا پیدا می کند که تکرار و تداوم عناصر صوری و محتوایی در پیکره متن نمایان شوند و مولفه های سبک ساز بسامد بالایی داشته باشند. ذهن نظام مند معروفی در رمان سمفونی مردگان برداشتی نو از داستان کهن هابیل و قابل است که به سبکی سوررئالیستی، تحلیلی سمفونی وار از نقش اجتماعی، سیاسی و تاریخی روشنفکران ایرانی و رابطه زن و اجتماع و چگونگی سیر قهقرائی آنها را ارائه می دهد. هدف این مقاله بررسی سبک این رمان مشهور و مقبول است. سوالات اصلی این پژوهش اینها هستند: عناصر و امکانات زبانی سازندۀ بافت رمان سمفونی مردگان کدامند؟ پیوند زبان و محتوا در این رمان چگونه نمود یافته است؟ عوامل برجسته سبکی در این رمان کدامند؟ ایدئولوژی نویسنده چگونه در این رمان مطرح شده است؟ درون مایه و مفاهیم محوری رمان کدامند؟ پاسخ به این سوالات در سه محور اصلی 1- عناصر زبانی و بلاغی2- روایت و زاویه دید، 3- ایدئولوژی و محتوا بررسی می-شود.