1403/02/03
حجت اله امیدعلی

حجت اله امیدعلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7818-3570
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
وجوه زیباشناختی تصویر و هماهنگی آن با عاطفه و اندیشه در شعر نصرت رحمانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نصرت رحمانی، رمانتیسم سیاه، تصویر، عاطفه
سال 1396
مجله علوم ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران حجت اله امیدعلی

چکیده

تصویر بازتابی از عواطف و اندیشه های شاعر و راهی برای محسوس ساختن درونیات وی است و هنگامی ارزش بلاغی خواهد یافت که در راستای پروراندن اندیشه ها و عواطف سراینده قرار گیرد. هدف این مقاله نشان دادن کارکردهای هنری تصویر در شعر نصرت رحمانی و هماهنگی آن با عواطف و اندیشه های اوست که با روش توصیفی تحلیلی در دو محور تصاویر زبانی(Verbal Image) و تصاویر خیالی(Figurative Image) به تناسب ذهنیت و عاطفه رحمانی با تصاویر شعری پرداخته است. تصاویر زبانی شاعر از طریق احضار واژگان و ساخت توصیفاتی اصلی ایجاد شده که این امر موجب ساخت فضایی تیره و سیاه و متناسب با اندیشه های شاعر و شیوه ای است که رمانتیسم سیاه نامیده می شود. تصاویر خیالی رحمانی که بازتاب عواطف اوست در وجوهی مانند تشبیه، استعاره، اسنادهای مجازی و دیگر صورخیال ارائه شده است که تجسم بخش روحیه شکست و ناامیدی شاعر است.