1403/02/29
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
On the logarithmic coecients for some classes defined by subordination Ebrahim Analouee, Davood Alimohammadi, Teodor Bulboaka, Nak Eun Cho, Mahmood Bidkham (2023)
MAJORIZATION PROBLEMS FOR A CLASS OF ANALYTIC FUNCTIONS DEFINED BY SUBORDINATION Ebrahim Analouee, Davood Alimohammadi, Teodor Bulboaka, Nak Eun Cho (2022)
Successive coefficients of functions in classes defined by subordination Davood Alimohammadi, Ebrahim Analouee, Teodor Bulboaka, Nak Eun Cho (2021)
Logarithmic Coefficients for Classes Related to Convex Functions Davood Alimohammadi, Ebrahim Analouee, Teodor Bulboaka, Nak Eun Cho (2021)
Coefficient bounds for certain two subclasses of bi-univalent functions Ebrahim Analouee, Nak Eun Cho, Davood Alimohammadi, Ahmad Motamednezhad (2021)
Logarithmic Coefficient Bounds and Coefficient Conjectures for Classes Associated with Convex Functions Davood Alimohammadi, Ebrahim Analouee, Teodor Bulboaka, Nak Eun Cho (2021)
Coeficient Bounds for Subclasses of Analytic and Bi-Univalent Functions Davood Alimohammadi, Nak Eun Cho, Ebrahim Analouee (2020)
Local uniform isometries between complex Lipschitz algebras Davood Alimohammadi, reyhaneh bagheri (2020)
2Local uniform isometries between complex Lipschitz algebras Davood Alimohammadi, reyhaneh bagheri (2020)
Argument and Coefficient Estimates for Certain Analytic Functions داود علیمحمدی، ناک اون چو، ابراهیم آنالویی، احمد معتمد نژاد (1398)
Weak Amenability of Second Dual of Real Banach Algebras- Hamidreza Alihoseini, Davood Alimohammadi (2019)
Sufficient Conditions for Density in Extended Lipschitz Algebras Davood Alimohammadi, Sirous Moradi (2014)
Some Dense Linear Subspaces of Extended Little Lipschitz Algebras Davood Alimohammadi, Sirous Moradi (2012)
UNITAL COMPACT HOMOMORPHISMS BETWEEN EXTENDED LIPSCHITZ ALGEBRAS Davood Alimohammadi, Sirous Moradi, Ebrahim Analouee (2011)
مقاله ارائه‌شده
Compactness of weighted composition operators between Lipschitz spaces Davood Alimohammadi, Safoura Daneshmand (2021)
Weakly compact composition operators on real Banach spaces of complex-valued Lipschitz functions Davood Alimohammadi, Hamidreza Alihoseini, MALIHEH MAYGHANI (2015)
compact homomorphisms between extended lipschitz algebras Davood Alimohammadi, Ebrahim Analouee (2012)
fixed-point property of complex and real uniform algebras Davood Alimohammadi, Sirous Moradi (2012)
Compact Endomorphisms of LipA(D,K,α) Davood Alimohammadi, MALIHEH MAYGHANI (2010)
C(X) مرزهای شوکه و شیلف زیر جبرهای حقیقی داود علیمحمدی، طاهر قاسمی هنری (1388)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
عملگرهای ترکیبی موزون بین جبرهای لیپشیتس توابع مختلط-مقدار داود علیمحمدی، مرتضی کوزه گر کالجی، زهرا منصوری (1398)
عملگرهای خطی حافظ مجزایی بین جبرهای لیپشیتس توابع بردار-مقدار داود علیمحمدی، سیروس مرادی، شقایق خیری (1398)
برخی از میانگین پذیریهای جبرهای باناخ حقیقی داود علیمحمدی، سیروس مرادی، حمید رضا علی حسینی (1398)
تخمین ضرایب برای زیرکلاسی از توابع تحلیلی سیروس مرادی، داود علیمحمدی، فرزانه شانقی (1398)
عملگرهای خطی بر فضاهای باناخ مختلط با برد در جبرهای لیپشیتس توابع مختلط - مقدار داود علیمحمدی، سیروس مرادی، سید حمیدرضا نیگچه ئی فراهانی (1396)
بررسی توابع ستاره گون و محدب مرومورفیک با شرط معکوس سیروس مرادی، داود علیمحمدی، رویا اسداللهی (1395)
بررسی توابع ستاره گون و محدب مرومورفیک با شرط معکوس سیروس مرادی، داود علیمحمدی، رویا اسداللهی (1395)
نگاشت های پوشای حافظ نرم بین جبرهای توابع پیوسته مختلط مقدار داود علیمحمدی، سیروس مرادی، منیر علیمحمدی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته