1403/03/28
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
فضاهای مشخصه و مرزهای شیلف جبرهای باناخ مختلط توابع لیپشیتس بردار- مقدار بر فضاهای متریک فشرده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تابع لیپشیتس، جبر باناخ، فضای مشخصه، مرز شیلف
سال 1396
پژوهشگران داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)، مرضیه پالیزوان(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه فضاهای مشخصه و مرزهای شیلف جبرهای باناخ مختلط توابع لیپشیتس بردار- مقدار بر فضاهای متریک فشرده و برخی زیر جبرهای بسته آنها را تعیین می کنیم .