1403/04/05

سیروس مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Strong Convergence of Regularized New Proximal Point Algorithms Behzad Djafari Rouhani, Sirous Moradi (2019)
On quasi-contractive multivalued mappings' open problem in complete metric spaces Farshid Khojasteh, Antonio Francisco Roldan Lopez de Hierro, Sirous Moradi (2018)
SOME PROPERTIES AND RESULTS FOR CERTAIN SUBCLASSES OF STARLIKE AND CONVEX FUNCTIONS Mohammad Taati, Sirous Moradi, shahram najafzad (2017)
Existence results for -quasimonotone equilibrium problems in convex metric spaces Somaye Jafari, Ali Farajzadeh, Sirous Moradi (2017)
Locally Densely Defined Equilibrium Problems Somaye Jafari, Ali Farajzadeh, Sirous Moradi (2016)
THE TOP TEN VALUES OF HARMONIC INDEX IN CHEMICAL TREES Aliye Zolfi, Ali Reza Ashrafi, Sirous Moradi (2015)
The Center and Periphery of Composite Graphs Zahra Yarahmadi, Sirous Moradi (2014)
Extremal values of augmented eccentric connectivity index of V-phenylenic nanotorus Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, Sirous Moradi (2014)
Sufficient Conditions for Density in Extended Lipschitz Algebras Davood Alimohammadi, Sirous Moradi (2014)
Eccentric connectivity index of graphs with subdivided edges Zahra Yarahmadi, Sirous Moradi, TomislavDo sli´c (2014)
On Olaleru’s open problem on Gregus fixed point theorem Sirous Moradi, Ali Farajzadeh (2013)
A common fixed point for weak φ-contractions on b-metric spaces Hassen Aydi, Monica Felicia Bota, Erdal Karapinar, Sirous Moradi (2012)
Some Relations Between the Second GA Index, (Sz)-1-Index, and (Sz)-1/2-Index of Graphs Gholam Hosayn Fath Tabar, Sirous Moradi, Zahra Yarahmadi (2012)
Some Generalizations of the Geometric–Arithmetic Index Zahra Yarahmadi, Sirous Moradi (2012)
A Note on Tensor Product of Graphs Sirous Moradi (2012)
Extremal polyomino chains with respect to Zagreb indices Zahra Yarahmadi, Ali Reza Ashrafi, Sirous Moradi (2012)
Some Dense Linear Subspaces of Extended Little Lipschitz Algebras Davood Alimohammadi, Sirous Moradi (2012)
UNITAL COMPACT HOMOMORPHISMS BETWEEN EXTENDED LIPSCHITZ ALGEBRAS Davood Alimohammadi, Sirous Moradi, Ebrahim Analouee (2011)
A fixed point of generalized T F -contraction mappings in cone metric spaces Farshid Khojasteh, Abdolrahman Razani, Sirous Moradi (2011)
Fixed Point of $T_{F}$ − contractive Single-valued Mappings Sirous Moradi, Arezoo Beiranvand (2010)
Endpoints of multi-valued generalized weak contraction mappings Sirous Moradi, Farshid Khojasteh (2010)
مقاله ارائه‌شده
On Meromorphic Convex Functions of Reciprocal Order α Roya Asadollahi, Mohammad Taati, Sirous Moradi (2016)
Some properties of subclass of starlike functions neda amiri, Mohammad Taati, Sirous Moradi (2016)
On Meromorphic Convex Functions of Reciprocal Order /alpha Roya Asadollahi, Mohammad Taati, Sirous Moradi (2016)
fixed-point property of complex and real uniform algebras Davood Alimohammadi, Sirous Moradi (2012)
a simple proof of samet and vetro fixed point theorem Sirous Moradi, Ebrahim Analouee (2012)
On a generalization of Ciric fixed point theorem Sirous Moradi, omid mahboob (2009)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
عملگرهای خطی حافظ مجزایی بین جبرهای لیپشیتس توابع بردار-مقدار داود علیمحمدی، سیروس مرادی، شقایق خیری (1398)
برخی از میانگین پذیریهای جبرهای باناخ حقیقی داود علیمحمدی، سیروس مرادی، حمید رضا علی حسینی (1398)
تخمین ضرایب برای زیرکلاسی از توابع تحلیلی سیروس مرادی، داود علیمحمدی، فرزانه شانقی (1398)
الگوریتم متناوب برای تقسیم مسائل نقطه ثابت سیروس مرادی، اسماعیل پیغان، رویا براتی (1397)
عملگرهای خطی بر فضاهای باناخ مختلط با برد در جبرهای لیپشیتس توابع مختلط - مقدار داود علیمحمدی، سیروس مرادی، سید حمیدرضا نیگچه ئی فراهانی (1396)
بررسی برخی خواص زیرکلاس های توابع به طور مرومورفیک ستاره گون سیروس مرادی، اسماعیل پیغان، ندا امیری (1395)
بررسی توابع ستاره گون و محدب مرومورفیک با شرط معکوس سیروس مرادی، داود علیمحمدی، رویا اسداللهی (1395)
بررسی برخی از خواص زیر کلاس های توابع به طور مرومورفیک ستاره گون سیروس مرادی، اسماعیل پیغان، ندا امیری (1395)
بررسی توابع ستاره گون و محدب مرومورفیک با شرط معکوس سیروس مرادی، داود علیمحمدی، رویا اسداللهی (1395)
نگاشت های پوشای حافظ نرم بین جبرهای توابع پیوسته مختلط مقدار داود علیمحمدی، سیروس مرادی، منیر علیمحمدی (1394)
سیستمهای مکانیکی روی جبرهای لی گونه تعمیم یافته اسماعیل پیغان، سیروس مرادی، شیما مشهدی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته