1403/05/02

سیروس مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین ضرایب برای زیرکلاسی از توابع تحلیلی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تخمین ضرایب، توابع تحلیلی، توابع تکارز دوگانه، توابع ستارهگون، قضیه یکچهارم کوبه
سال 1398
پژوهشگران سیروس مرادی(استاد راهنما)، داود علیمحمدی(استاد مشاور)، فرزانه شانقی(دانشجو)

چکیده

از توابع تحلیلی و تک ارز H( ; ) در این پایان نامه، ابتدا به معرفی و بررسی زیر کلاس مورد (; ; φ) و Hh;p  ( ) میپردازیم. همچنین زیرکلاسهای U دوگانه روی دیسک باز واحد بررسی قرار میگیرد. در ادامه کرانهای بالایی برای دومین و سومین ضرایب توابع در این کلاس ها بهدست میآید. همچنین بعضی از کلاسهای مرتبط در نظر گرفته میشود و رابطه بین نتایج شناخته شده و مطالب گفته شده بهدست میآید.