1403/05/02

سیروس مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نگاشتهای ضربی نرمی پوشا بین جبرهای تابعی مختلط بر فضاهای فشردۀ هاوسدورف
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جبر تابعی، عملگر ترکیبی، فضای فشرده هاوسدورف، نگاشت ضربی نرمی
سال 1396
پژوهشگران داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)، زهرا بوالحسنی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه ساختار نگاشتهای ضربی نرمی پوشا بین جبرهای تابعی مختلط بر فضاهای فشردۀ هاوسدورف را مشخص می کنیم و نشان می دهیم این نگاشتها عملگرهای ترکیبی در قدر مطلق هستند.