1403/05/02

سیروس مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عملگرهای نرم - خطی و نرم - جمعی بین جبرهای یکنواخت بر فضاهای فشرده ی هاوسدورف
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جبر یکنواخت، طیف محیطی، فضای فشرده ی هاوسدورف، یکریختی جبری یکانی طولپای
سال 1394
پژوهشگران داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)، نرگس قنبر حیدری(دانشجو)

چکیده

نشان می دهیم هر نگاشت پوشای نرم - خطی یکانی T که واجد خاصیت T(i)=i یا حافظ طیف محیطی همه ی توابع C- قله ای شونده A باشد، یک یکریختی جبری طکانی طولپای است...