1403/05/02

سیروس مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عملگرهای ترکیبی شبه فشرده ی جبرهای لیپشیتس توابع مختلط مقدار بر فضاهای متریک فشرده و خود نگاشت های انضباضی-توانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جبرهای لیپشیتس، خودنگاشت های انقباضی-توانی، عملگرهای ترکیبی شبه فشرده، فضاهای متریک فشرده
سال 1397
پژوهشگران داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)، جعفر عاشقی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه ارتباط بین شبه فشردگی درونریختی های یکانی برخی از زیرجبرهای جبرهای لیپشیتس و خودنگاشت های انقباضی-توانی بر مجموعه های صفحه ای فشرده را مورد بررسی قرار می دهیم.