1403/03/29
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عملگرهای نرم - خطی و نرم - جمعی بین جبرهای یکنواخت بر فضاهای فشرده ی هاوسدورف
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جبر یکنواخت، طیف محیطی، فضای فشرده ی هاوسدورف، یکریختی جبری یکانی طولپای
سال 1394
پژوهشگران نرگس قنبر حیدری(دانشجو)، داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)

چکیده

نشان می دهیم هر نگاشت پوشای نرم - خطی یکانی T که واجد خاصیت T(i)=i یا حافظ طیف محیطی همه ی توابع C- قله ای شونده A باشد، یک یکریختی جبری طکانی طولپای است...