1403/03/26
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی برخی از خواص نگاشت های معین بین (فضاهای) جبرهای باناخ حقیقی و مختلط توابع لیپشیتس مختلط - مقدار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تابع قله ای، تابع (i)- قله ای، جبر لیپشیتس، فضای متریک برجسته، عملگر خطی فشرده، عملگر ترکیبی موزون.
سال 1398
پژوهشگران صفورا دانشمند(دانشجو)، داود علیمحمدی(استاد راهنما)

چکیده

متریکبرجسته، نه لزوماً فشرده، را بررسی می کنیم و شرایط لازم و کافی برای یکبه یکبودن و پوشا بودن عملگرهای مذکور ارائه می دهیم. همچنین شرایط لازم و کافی برای فشردگی این عملگرها را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس عملگرهای ترکیبی موزون بین جبرهای لیپشیتس توابع مختلط-مقدار کراندار بر فضاهای متریک، نه لزوماً فشرده، را بررسی می کنیم و شرایط لازم و کافی برای یک به یک بودن و پوشا بودن عملگرهای مذکور ارائه می دهیم. همچنین شرایط لازم و کافی برای فشردگی این عملگرها را مورد بررسی قرار می دهیم. در انتها لم بیشاپ را برای جبرهای لیپشیتس حقیقی با برگشت بیان و اثبات می کنیم و با کمک آن و توابع قله ای و (i) - قله ای ساختار نگاشت های توأماً نرم یکنواخت ضربی، حافظ طیف محیطی ضربی و حافظ طیف محیطی ضربی ضعیف را بین جبرهای لیپشیتس حقیقی با برگشت مشخص می کنیم و نشان می دهیم که این نگاشت ها عملگرهای ترکیبی موزون هستند.