1403/03/26
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نگاشت های پوشای حافظ نرم بین جبرهای توابع پیوسته مختلط مقدار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برد محیطی، طیف محیطی، جبر یکنواخت، توابع قله ای، یکریختی جبری، همسانریختی
سال 1394
پژوهشگران منیر علیمحمدی(دانشجو)، داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، نشان می دهیم نگاشتهای پوشای حافظ نرم بین جبرهای توابع پیوسته مختلط - مقدار تحت شرایط خاص عملگرهای ترکیبی هستند.