1403/03/26
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شرایط نرمی برای یکریختی های جبری بین جبرهای یکنواخت بر فضاهای فشردۀ هاوسدورف
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جبر یکنواخت، فضای فشرده هاوسدورف، نگاشت طولپای، یکریختی جبری
سال 1396
پژوهشگران داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)، پریسا اعتمادیان(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه نشان می دهیم تحت شرایط خاص نرمی نگاشتهای ( نه لزوما" خطی ) بین جبرهای یکنواخت بر فضاهای فشردهۀ هاوسدورف نگاشتهای خطی - حقیقی طولپای و یکریختی های جبری طولپای هستند.