1403/03/26
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
انعکاسی جبری بودن نگاشت های خطی دوسویی حافظ قطر بین فضاهای توابع مختلط پیوسته بر فضاهای شمارای اول فشرده هاوسدروف فضاهایشمارایاول فشرده هاوسدروف
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فضای توابع پیوسته، فضای فشرده، فضای شمارای اول، فضای هاوسدروف، نگاشت حافظ قطر، نگاشت حافظ قطر موضعی، نگاشت خطی، نگاشت دوسویی، انعکاسی جبری بودن.
سال 1401
پژوهشگران داود علیمحمدی(استاد راهنما)، آرش کاویانی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه مفاهیم نگاشت های حافظ قطر موضعی و انعکاسی جبری بودن مجموعه نگاشت های حافظ قطر بین فضاهای خطی از توابع مختلط بر مجموعه های ناتهی را تعریف می کنیم. سپس نشان می دهیم اگر X و Y فضاهای فشرده شمارای اول هاوسدروف باشند، آنگاه مجموعه نگاشت های خطی دوسویی حافظ قطر بین C(X) و C(Y) انعکاسی جبری است.