1403/03/29
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عملگرهای خطی حافظ مجزایی بین جبرهای لیپشیتس توابع بردار-مقدار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جبر لیپشطتس بردار-مقدار، عملگر ترکیبی موزون، عملگر خطی حافظ مجزایی، عملگر خطی جداساز، فضای متریک فشرده.
سال 1398
پژوهشگران شقایق خیری(دانشجو)، داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، ابتدا جبرهای لیپشیتس بردار-مقدار بر فضاهای متریک فشرده را معرفی می کنیم و عملگرهای خطی جداساز بین این جبرها را مورد مطالعه قرار می دهیم و نشان می دهیم عملگرهای مذکور عملگرهای ترکیبی موزون هستند. سپس عملگرهای حافظ مجزایی بین جبرهای مذکور را مورد مطالعه قرار می دهیم و ثابت می کنیم این عملگرها نیز عملگرهای ترکیبی موزون هستند.