1403/03/26
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عملگرهای ترکیبی موزون بین جبرهای لیپشیتس توابع مختلط-مقدار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فضای متریک فشرده، عملگر ترکیبی موزون، جبر لیپشیتس، عملگر فشرده.
سال 1398
پژوهشگران زهرا منصوری(دانشجو)، داود علیمحمدی(استاد راهنما)، مرتضی کوزه گر کالجی(استاد مشاور)

چکیده

فضای متریک فشرده باشند. در این پایان نامه، یک توصیف کامل از عملگرهای ترکیبی موزون بین جبرهای لیپشیتس توابع مختلط-مقدار ارائه می دهیم. سپس شرایط لازم و کافی برای یک به یک بودن و پوشا بودن این عملگرها را مطرح می کنیم. در ادامه شرایط لازم و کافی برای فشردگی عملگرهای ترکیبی موزون بین Lip(X,d) و Lip(Y,p) را بیان و اثبات می کنیم.