1403/03/26
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ویژگی نقطه ثابت *C- جبرهای مختلط
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
جبر باناخ، *C-جبر، فضای باناخ، نگاشت غیرانبساطی، ویژگی نقطه ی ثابت.
سال 1394
پژوهشگران داود علیمحمدی

چکیده

در این طرح پژوهشی ویژگی نقطه ثابت را برای *C_ جبرهای مختلط مورد بررسی قرار می دهیم. ثابت می کنیم اگر A یک *C- جبر مختلط باشد آنگاه A ویژگی نقطه ثابت ندارد اگر و فقط اگر A نامتناهی - بعد باشد.