1403/03/26
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نگاشت های خطی پوشای حافظ قطر بین جبرهای تابعی بر فضاهای موضعا" فشرده هاوسدورف و بین جبرهای لیپشیتس بر فضاهای متریک فشرده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جبرهای تابعی، فضاهای تابعی، نگاشت های خطی حافظ قطر، مرز شوکه، جبر لیپشیتس اسکالر مقدار
سال 1396
پژوهشگران داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)، مهدیه سادات حسینی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه رفتار نگاشت های خطی حافظ قطر بین زیر جبرهایی از جبرهای توابع پیوسته را مورد مطالعه قرار می دهیم. نشان می دهیم این نگاشت ها مجموع یک عملگر خطی ترکیبی با یک تابعک خطی بر روی مرزهای شوکه جبرهای مذکور هستند.