1403/03/29
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شعاع طیفی اساسی درونریختی های یکانی شبه فشرده ی جبرهای لیپشیتس بر فضاهای متریک فشرده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جبر لیپشیتس، درونریختی های ریس، درونریختی های شبه فشرده، شعاع طیفی اساسی، طیف، نرم اساسی
سال 1394
پژوهشگران حمیده خدامرادی(دانشجو)، داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)

چکیده

فرض کنیم (X,d) یک فضای متریک فشرده باشد، ابتدا به معرفی و بیان برخی از ویژگی های جبرهای لیپشیتس و جبرهای کوچک لیپشیتس می پردازیم.سپس فرمولی برای شعاع طیفی اساسی درونریختی T از جبرهای لیپشیتش با شرطی که با شبه فشردگی درونریختی T معادل است، بدست می آوریم....