1403/03/29
داود علیمحمدی

داود علیمحمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9398-6213
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505995626
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عملگرهای ترکیبی نرم گیر فضاهای لیپشیتس توابع مختلط و حقیقی - مقدار بر فضاهای متریک برجسته
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تابع لیپشتیس، عملگر ترکیبی نرم گیر، عملگر فشرده، عملگر کراندار، فضای متریک برجسته
سال 1398
پژوهشگران بلال غلامی(دانشجو)، داود علیمحمدی(استاد راهنما)، سیروس مرادی(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، ابتدا عملگرهای ترکیبی فضاهای توابع لیپستیش بر فضاهای متریک برجسته را تعریف می کنیم و نشان می دهیم این عملگرها تحت شرایط خاصی پیوسته اند. سپس عملگرهای ترکیبی نرم گیر روی فضاهای مذکور را تعریف می کنیم و ثابت می کنیم تحت شرایط خاصی عملگرهای ترکیبی بر این فضاها نرم گیر هستند.