1403/03/25
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تحلیل عنصر شخصیت در رمان دخیل عشق بر اساس نظریه معنا محور احمد حیدری گوجانی، محسن ذوالفقاری، حسن حیدری، حجت اله امیدعلی (1402)
بررسی توصیفی – تحلیلی نوآوری های وزنی فروغ فرخ زاد در تولدی دیگر محسن ذوالفقاری، حسن حیدری، حجت اله امیدعلی (1401)
ضرورت زشتی شناسی متون ادبی مطالعه موردی غزل حافظ جواد ستاری، حسن حیدری، محسن ذوالفقاری، مهرداد اکبری (1401)
رابطه انسان و موجودات فراطبیعی در شاهنامه رضا جمشیدی، حسن حیدری، محسن ذوالفقاری، جلیل مشیدی (1401)
تحلیل روانکاوانه عنصر شخصیت در رمان قهوه سرد آقای نویسنده محسن ذوالفقاری، حسن حیدری، حجت اله امیدعلی (1401)
تحلیل مؤلفه های پسامدرن در رمان قهوه سرد آقای نویسنده احمد حیدری گوجانی، محسن ذوالفقاری، حسن حیدری، حجت اله امیدعلی (1400)
انسجام معنایی غزل های رمانتیک حسین منزوی زهرا طالبلو، محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، زهرا رجبی (1400)
تحلیل زبان تصویر در غزل رمانتیک حسین منزوی محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، زهرا رجبی (1399)
بنیان های اسطوره ای و اجتماعی برون همسری در شاهنامه رضا جمشیدی، حسن حیدری، محسن ذوالفقاری (1399)
نزاع بر سر معنا در گفتمان شعر انقلاب حجت الله کرمی، حسن حیدری، علی صباغی، محسن ذوالفقاری (1399)
رمز گشایی از مضمون شکار در هفت پیکر حمید غلامی، محسن ذوالفقاری، جلیل مشیدی، حسن حیدری (1398)
تحلیل بلاغی عناصر چند معنایی در شعر فروغ فرخزاد سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری (1397)
هنر سازه ها در آیات تربیتی قرآن کریم (با تأکید بر نظریه تقابلهای دوگانه) سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)، محسن ذوالفقاری (1396)
تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت الله ولی محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی (1396)
فضاسازی واژگانی در شعر انقلاب (با تاکید بر شعر سید حسن حسینی) محسن ذوالفقاری، جلیل مشیدی، علی اکبر کمالی نهاد (1394)
تحلیل اخوانیات موسوی گرمارودی و فضاهای شعری ایجاد شده با آنها علی اکبر کمالی نهاد، محسن ذوالفقاری، جلیل مشیدی (1393)
تصاویر کعبه و ترک ادب شرعی در شعر خاقانی محسن ذوالفقاری، سیده زهرا موسوی (مرحوم)، سید کیهان شهدائی (1392)
کارکردهای هنری و تصویری حروف در شعر (با تاکید بر شعر خاقانی) محسن ذوالفقاری، علی اکبر کمالی نهاد (1392)
نقد و تحلیل شیوه های تاثیر پذیری از قران و حدیث در شعر خاقانی سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری (1392)
نمادپردازی در چند شاعر شعر نو و مقایسه آنها با هم محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی (1392)
نقد جایگاه اندیشه های تعلیمی و اخلاقیات در آثار سعدی محسن ذوالفقاری، زهرا یدالله پنبه زاری (1390)
اودیسه و رستم و سهراب در بوته نقد تطبیقی محسن ذوالفقاری، پرویز کوروش (1390)
نقد وصف و جایگاه زیبایی شناختی آن در شعر خاقانی محسن ذوالفقاری، مهدی دهرامی (1389)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
از کمیجان تا دمشق محسن ذوالفقاری (1398)
تقابل های دوگانه نهضت عاشورا محسن ذوالفقاری (1397)
در پرنیان خیال محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی (1396)
کارنامه پژوهشی دانشگاه اراک 85-1380 غلامرضا نبیونی، محسن ذوالفقاری (1385)
از طبرسی تا حسابی محسن ذوالفقاری (1381)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تصحیح و تحقیق در دیوان ملا محمد گیلانی مشهور به حاجی محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، جواد خنیفر (1403)
بررسی کلیله و دمنه بر اساس نظریه آلوده انگاری ژولیا کریستوا حجت اله امیدعلی، محسن ذوالفقاری، محمد حسنی (1402)
بررسی وجوه اشتراک اشعار عامیانه با شعر کودک محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، اسماعیل اله دادی (1401)
بررسی تطبیقی پرندگان در ضرب المثل های فارسی و عربی احمد امید علی، محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، پرنیان دلالت (1401)
نقد تصویر در غزل منزوی با رویکرد مکتبی محسن ذوالفقاری، زهرا رجبی، حجت اله امیدعلی (1401)
سبک شناسی غزلیات علی نقی کمره ای محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی (1401)
سبک شناسی قصائد مظاهر مصفا محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، ف رضوی (1401)
کاربرد عناصر داستانی در هشت رمان عاشقانۀ دهۀ نود محسن ذوالفقاری، حسن حیدری، حجت اله امیدعلی، احمد حیدری گوجانی (1401)
تبیین مولفه های سبکی وموسیقیایی غزل های صائب محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی (1400)
جریان شناسی شعر انقلاب اسلامی با رویکرد تحلیل گفتمان علی صباغی، حسن حیدری، محسن ذوالفقاری (1400)
نقد تصویر در شعر کودک و نوجوان محسن ذوالفقاری (1394)
منظور شناسی جملات انشایی در اشعار سهراب سپهری علی صباغی، محسن ذوالفقاری (1394)
نقد و تحلیل مکاتب ادبی در آثار منیرو روانی پور سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری (1394)
نقد و بررسی عناصر داستانی در آثار راضیه تجار سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری (1394)
نقد و تحلیل محتوایی و زبانی اشعار سید حسن حسینی حسن حیدری، محسن ذوالفقاری، امین رحیمی (بازنشسته)، رحیمی یدالله (1394)
اجرام آسمانی و جایگاه ساختاری-محتوایی آن در شعر ناصر خسرو سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری، مرتضی هراتی (1393)
بررسی تطبیقی زبان عرفان در شعر محمود شاهرخی با غزلیات شمس تبریزی سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری (1393)
بررسی تطبیقی زبان عرفان در شعر محمود شاهرخی با کلیات شمس مولوی سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری، معصومه امیری (1393)
نقد تطبیقی میزان دخل و تصرف خاقانی از اعلام حماسی شاهنامه فردوسی محسن ذوالفقاری، امین رحیمی (بازنشسته)، علی مرادی (1393)
انسان کامل با تکیه بر مخزن الاسرار نظامی محسن ذوالفقاری، سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن گلشن زاده (1393)
نقدی بر اندیشه های تعلیمی بوستان و گلستان سعدی محسن ذوالفقاری، سیده زهرا موسوی (مرحوم)، قربان بازوند (1393)
شریعت تصویر خاقانی شروانی و سنایی غزنوی دربوته نقدادبی سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری، امین رحیمی (بازنشسته)، جلیل مشیدی، سید کیهان شهدائی (1393)
تحلیل و بررسی شخصیت پهلوانان با تاکید بر دوران کودکی آنان حسن حیدری، محسن ذوالفقاری، الهام محمدی مهجن آبادی (1392)
بررسی گلستان سعدی و کیمیای سعادت از نظر فکری و زبانی امین رحیمی (بازنشسته)، محسن ذوالفقاری، علی احمدی (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
انواع کلمه در زبان فارسی حجت اله امیدعلی، محسن ذوالفقاری (1398)