1403/01/28
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد تطبیقی میزان دخل و تصرف خاقانی از اعلام حماسی شاهنامه فردوسی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اعلام حماسی، نقد تطبیقی، خاقانی، فردوسی
سال 1393
پژوهشگران علی مرادی(دانشجو)، محسن ذوالفقاری(استاد راهنما)، امین رحیمی (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

پژوهشی که پیش رو دارید، به بررسی نحوه کاربرد اعلام حماسی شاهنامه فردوسیدر دیوان خاقانی، در بوته نقد تطبیقی می پردازد. با نگاهی گذرا به دیوان خاقانی در می یابیم که این شاعر بزرگ، طیف وسیعی از اعلام و واژگان حماسی مشهور شاهنامه مانند، رستمف اسفندیار، سیاوش، بهرام گور، زال و بسیاری دیگر از شخصیت های حماسی را در خلال اشعار خود به کار برده است. کاربرد این نام ها و واژه ها در شاهنامه به دلیل روایت مستقیم شخصیت زندگی آنان، امری کاملا طبیعی است. اما وجود بسامد بالایی از اعلام یاد شده در دیوان خاقانی، انگیزه ای شد تا چرایی این موضوع را تحت عنوان " نقد تطبیقی میزان دخل و تصرف خاقانی از اعلام حماسی شاهنامه فردوسی" به عنوان پایان نامه برگزیده و نوع نگاه خاقانی و فردوسی به این اعلام و وجود افتراق و اشتراک دیدگاه های هر دو شاعر را بررسی نمایم. در این فرایند تمامی اعلام حماسی شاهنامه فردوسی و دیوان خاقانی برسی شده اما 23 واژه و نام پرکاربرد، مشهور و مشترک بین دو اثر انتخاب و ذیل 16 عنوان جداگانه مورد نقد و تطبیق قرار گرفته اند.