1403/02/04
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد و بررسی شعر از بی خطی تا خط مقدم سلمان هراتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تحلیل گفتمان انتقادی، نورمن فرکلاف، زبان، ایدئولوژی، قدرت، سلمان هراتی، از بی خطی تا خط مقدم.
سال 1394
پژوهشگران محسن ذوالفقاری ، حجت الله کرمی

چکیده

تحلیل گفتمان انتقادی رویکردی علمی و میان رشته ای است که ریشه در زبان شناسی انتقادی دارد و هدف اصلی آن بررسی کاربرد زبان در جامعه و سیاست است. سه مسئلۀ زبان، ایدئولوژی و قدرت از مفاهیم بنیادی در این رویکرد به شمار میروند. در پژوهش حاضر تلاش شده است؛ براساس الگوی سه بعدی فرکلاف )سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین( در تحلیل انتقادی متون، لایه های سلمان هراتی تحلیل شود. در سطح توصیف، ویژگیهای صوری متن یعنی » از بی خطی تا خط مقدم « ایدئولوژیک سبک در شعر نظام واژگانی و دلالتهای معنایی آنها به همراه ساخت نحوی جملات بررسی شده است و سپس در سطح تفسیر ارتباط درونی این عناصر با بافت درونی و بیرونی متن تحلیل شده و نحوۀ صورتبندی ایدئولوژی در زبان توضیح داده شد. در نهایت در سطح تبیین زمینهها و دلایل شکلگیری این ایدئولوژی با توجه به بافت برون متنی و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر شاعر بررسی شده است و نحوۀ صورتبندی گفتمان ایدئولوژیک در شعر تبیین شده است.