1402/12/02
امیر حسین خلت آبادی فراهانی

امیر حسین خلت آبادی فراهانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5805-590X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 44661391600
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم دامی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بررسی شبکه تنظیمی ژن‌های مؤثر بر صفات تولید و ترکیبات شیر گوسفند با استفاده از مطالعات پویش کل ژنومی (GWAS) رمضانعلی عزیزی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین محمدی، حسینعلی قاسمی (1402)
High prevalence of antibiotic resistance and biofilm formation in Salmonella Gallinarum Reza Khaltabadi Farahani, Mina Ebrahimi-Rad, Nader Shahrokhi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Seyed Ali Ghafouri, Parastoo Ehsani, Arash Ghalyanchi langroudi, Safoora Gharibzadeh, Maryam Rezaei (2023)
Detecting SNP markers discriminating horse breeds by deep learning siavash manzoori, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohammad Hossein Moradi, Mehdi Kazemi bonchenari (2023)
مطالعه پویش کل ژنوم بر پایه غنی سازی مجموعه های ژنی صفات مهم اقتصادی در بلدرچین ژاپنی حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی (1402)
برآورد ضریب همخونی ژنومی و اندازه مؤثر جمعیت در نژادهای مختلف بز حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، محمد شمس اللهی (1402)
بررسی عملکرد روش‌های مختلف در انتخاب نشانگرهای SNP موثر بر تمایز نژادی اسب‌ها      سیاوش منظوری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی (1402)
پویش کل ژنومی صفات مرتبط با وزن تخم مرغ در نژاد رُدآیلندرِد با استفاده از روش های بیزی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی (1401)
پیشنویس مقایسه عملکرد روش های تجزیه مؤلفه های اصلی و شبکه عصبی مصنوعی در شناسایی نشانگرهای تفکیک در نژادهای مختلف اسب دنیا سیاوش منظوری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری (1401)
پویش ژنومی برای صفات مهم اقتصادی بلدرچین ژاپنی-مقایسه روش های چند مرحله ای بیز B و تک مرحله ای GBLUP حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، ابوذر نجفی (1401)
Genome-wide evaluation of copy gain and loss variations in three Afghan sheep breeds Mohammad Hossein Moradi, Rogiah Mahmodi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohammad Osman Karimi (2022)
Weighted Single-Step Genome-Wide Association Study Uncovers Known and Novel Candidate Genomic Regions for Milk Production Traits and Somatic Cell Score in Valle del Belice Dairy Sheep Hossein Mohammadi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohammad Hossein Moradi, Salvatore Mastrangelo, Rosalia Di Gerlando Rosalia Di Gerlando, Marco Tolone, Baldassare Portolano, Maria Luisa Scatassa Maria Luisa Scatassa, Maria Teresa Sardina Maria Teresa Sardina (2022)
Evaluation of the diferent methods to detect Salmonella in poultry feces samples Reza Khaltabadi Farahani, Maryam Meskin, Arash Ghalyanchi langroudi, Sfoora Gharibzadeh, Somya Ghosh, Amirhossein Khaltabadi Farahani (2022)
مطالعه ی پویش کل ژنوم برپایه ی تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه ی ژنی مرتبط با صفات رشد در لاین اینترکراس پیشرفته مرغ حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی (1400)
فراتحلیل ارتباط چندشکلی ژن های DGAT1 و لپتین با برخی صفات کمی و کیفی تولید شیر در گاوهای شیری مرجان قربانی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1400)
تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی برخی مناطق ژنومی در جمعیت گوسفندان بر پایه فرا تحلیل مهدی بابری یار، سید حسن حافظیان، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، ایوب فرهادی، حسین محمدی (1400)
بررسی ویژگی های بافتی بیضه، تخمدان و روده بلدرچین ژاپنی با جیره دارای پودر و اسانس کندر مژگان محمودی، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسینعلی قاسمی (1400)
Genome-wide selection of discriminant snp markers for breed assignment in indigenous sheep breeds Mohammad Hossein Moradi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, John Mak Ivan (2021)
شناسایی ژنومی تنوع تعداد کپی ( )CNVدر گوسفند نژاد عربی افغانستان با استفاده از آرایه Ovine 50k SNPChip رقیه محمودی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمدعثمان کریمی (1399)
تجزیه و تحلیل مجموعه های ژنی جهت شناسایی ژن ها و مسیرهای زیستی مرتبط با صفات وزن بدن در مرغ امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی (1399)
تجزیه و تحلیل مجموعه های ژنی جهت شناسایی ژن ها و مسیرهای زیستی مرتبط با صفات وزن تخم مرغ در کل دوره تولید علیرضا جعفری منش، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1399)
Effects of step-down weaning implementation time on growth performance and blood metabolites of dairy calves Mehdi Mirzaei, Hassan Khanaki, Mehdi Kazemi bonchenari, mohammad ajmalkhan, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Morteza Hosseini Ghaffari, Mehdi Hossein Yazdi (2020)
مطالعه پویش کل ژنومی صفات مرتبط با تولید شیر بر پایه تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی در گاو هلشتاین نوشین عزیز پور، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1399)
Identification of potential genomic regions for egg weight by a haplotype-based genome-wide association study using Bayesian methods Amirhossein Khaltabadi Farahani, Hoseyn Mohammadi, Mohammad Hossein Moradi, Hosseinali Ghasemi (2020)
Effects of liquid protein feed on growth performance and ruminal metabolism of growing lambs fed low quality forage and compared to conventional protein sources reza cheghini, Mehdi Kazemi bonchenari, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mahdi Khodaei Motlagh, Abdoulfattah Salem (2019)
Molecular detection of antibiotic resistance genes, and class I, and II integrons in Salmonella enteritidis isolated from Iranian one-day-old chicks مهران غرالیبینا، رضا خلت آبادی فراهانی، شمس الدین جودکی، مریم مشکینی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، آزاد خالدی (1398)
Effect of increasing dosage of a multi-mineral-vitamin supplement on productive performance and blood minerals of fattening male Ghezel × Afshar lambs Mehdi Hossein Yazdi, Ehsan Mahjoubi, Mehdi Kazemi bonchenari, Omid Afsarian, Amirhossein Khaltabadi Farahani (2019)
مطالعه عملکرد و برآورد فراسنجههای ژنتیکی برخی صفات تولید مثلی گوسفندان ماکویی با استفاده از مدلهای خطی و آستانهای امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، عباس رافت، حسین مرادی شه بابک، امیر طاهری یگانه (1397)
برآورد پارمترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت های کلیبر در گوسفندان ماکویی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، عباس رافت، حسین مرادی شه بابک (1397)
تأثیر پودرآویشن بر فراسنجه های ایمنی در بره های نر نژاد فراهانی زهرا مرادپور، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1397)
اثر سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم قوچ پس از انجماد-ذوب مبینا پویا، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1396)
اثرهای استفاده از اسانس ترکیبی گیاهان دارویی در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، هماتولوژی و پروفیل چربی خون شترمرغ حسینعلی قاسمی، ایمان حاج خدادادی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1396)
ارزیابی ژنگانی اندازه مؤثر جمعیت برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطلاعات عدم تعادل پیوستگی محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، اردشیر نجاتی جوارمی (1396)
رزیابی ژنگانی اندازه مؤثر جمعیت برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطالعات عدم تعادل پیوستگی محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، اردشیر نجاتی جوارمی (1396)
تغذیه ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1395)
ارزیابی تغذیه ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر میزان تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجههای خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی خدایی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1395)
ارزیابی مدل های تجربی و هوشمند در تخمین تبخیر و تعرق مرجع در شرایط حداقل داده اقلیمی مطالعه موردی شهرکرد. سید محمد رضا حسینی، ناصر گنجی خرم دل، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1395)
اثر مولتی آنزیم بر صفات عملکرد و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ های اهلی آفریقایی 14 ماهه ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی (1394)
دانش و نگرش دامداران هدف طرح الگویی همزمان سازی فحلی در گوسفند نسبت به این فناوری در استان های مرکزی و فارس مهدی خدایی مطلق، ناصر زمانی میاندشتی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد یحیائی (1393)
Comparison of different chicken egg parameters in young and old cobb boiler breeders Iman Hajkhodadadi, Saeed Khalaji, Amirhossein Khaltabadi Farahani (2014)
Effects of dietary organic acid blend supplementation on performance, intestinal morphology and antibody-mediated immunity in broiler chickens Hosseinali Ghasemi, Hossein Akhavan salamat, Iman Hajkhodadadi, Amirhossein Khaltabadi Farahani (2014)
Antibacterial effect of medicinal plant essence (Thymus vulgaris) on major bacterial mastitis pathogen in vitro Mahdi Khodaei Motlagh, Mehdi Kazemi bonchenari, Hosseinali Ghasemi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohammad Yahyaei, Fabio De Rensis, Mohammad Yahyaei (2014)
کاربرد روش تحلیل مؤلفۀ اصلی برای پیش بینی وزن دنبه و وزن لاشه در بره های ماکوئی مهدی مخبر، حسین مرادی شه بابک، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1392)
Influence of feeding synbiotic containing Enterococcus faecium and inulin on blood metabolites, nutrient digestibility and growth performance in sheep fed alfalfa-based diet Mehdi Kazemi bonchenari, Hosseinali Ghasemi, Mahdi Khodaei Motlagh, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mojtaba Ilani (2013)
PRESENTATION OF BROOKLIME (VERONICA BECCABUNGA L. SSP. ABSCONDITA M.A. FISCHER) AS A NEW HYPERACCUMULATOR OF LEAD AND CADMIUM naser hosseni, B Asghari, Amirhossein Khaltabadi Farahani, M Khaltabadi Farahani, Mansour Ghorbanpour (2013)
مطالعه تغییرات چند شکلی ترانسفرین با صفات اقتصادی لاشه و دنبه در گوسفند ماکوئی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین مرادی شه بابک، حسین محمدی (1391)
Estimation of genetic parameters for economic important traits in Moghani Iranian sheep M Bayeriyar, Amirhossein Khaltabadi Farahani, H MoradiShahrbabak (2011)
The effects of Saccharomyces cerevisiae on performance and nutrients digestibility in broilers fed with diet containing different levels of phosphorous Hossein Akhavan salamat, Hosseinali Ghasemi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mehdi Kazemi bonchenari (2011)
Effect of Rumen Degradable Protein Supplementation on Purine Derivatives Excreted Through Urine and Milk in Lactating Holstein Cows Mehdi Kazemi bonchenari, K REZAYAZDI, Hosseinali Ghasemi, Amirhossein Khaltabadi Farahani, M Dehghan Banadaky, Ata Mahdavi (2011)
Relationship of fat-tail and body measurements with some economic important traits in fat-tail Makoei breed of Iranian sheep Amirhossein Khaltabadi Farahani, H MoradiShahrbabak, Mohamad Moradi, H Mehrabani Yeganeh (2010)
Genetic variations between indigenous fat-tailed sheep populations H MoradiShahrbabak, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Mohamad Moradi, H Mehrabani Yeganeh (2010)
مقاله ارائه‌شده
مطالعه پویش کل ژنومی برای شناسایی ژن کاندیدای ESR2 مرتبط با تعداد نتاج متولد شده در نژاد گوسفند رومانوف بر پایه فرا-تحلیل سارا هاشمی، زینب علیپور، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1402)
پویش ژنومی صفات عملکردی در گوسفندان شیری با استفاده از روش بیزی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی (1402)
مطالعه پویش ژنومی برای شناسایی ژن‌های کاندیدای TTC7، IRS1 و SLC45A3 مرتبط با چربی شیر گوسفند بر پایه آنالیز غنی‌سازی زینب علیپور، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1402)
پویش ژنومی صفات بیومتری در بز با استفاده از روش‌های بیزی حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، علیرضا علیخانی (1402)
بررسی سطوح مختلف لیزوفسفولیپید بر برخی فراسنجه های خونی در مرغ تخم گذار نژاد نیک چیک ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، صبا برنجیان (1402)
شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با سازگاری به دمای محیط در برخی از نژادهای گوسفند ایرانی بر پایه تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی محمد حسین مرادی، علی نوروزی، حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، علی اسمعیل زاده (1402)
بررسی بیان تعدادی از ژنهای مرتبط با رشد و نمو پستان بز سانن تغذیه شده با دانه ی سویا به عنوان منبع امگا ـ6 رضا حیات العینی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، سعید اسماعیل خانیان (1402)
مطالعه پویش ژنومی مرتبط با تولید و ترکیبات شیر گوسفند بر پایه آنالیز غنی سازی مجموعه های ژنی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، زینب علیپور، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1401)
مطالعه پویش کل ژنومی برپایه آنالیز مسیر مرتبط با صفات ساختاری در اسب امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهسا نظری، محمد حسین مرادی، حسین محمدی (1401)
شناسایی مناطق ژنومی حاوی تنوع تعداد کپی (CNVR) مرتبط با قطر پشم در برخی از نژادهای گوسفند ایرانی محمد حسین مرادی، کبریا ذبیحی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق (1401)
شناسایی مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی بر پایه روش hapFLK در نژادهای گوسفند دنیا محمد حسین مرادی، فاطمه جیریایی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی (1400)
بررسی تغییرات فراسنجه های اپی ژنتیکی اسپرم در اثر مصرف مکمل ویتامین E در جیره گوسفندان نژاد فراهانی راضیه طباطبایی، محمد حسین مرادی، علیرضا علیزاده ماسوله، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1400)
طراحی کیتهای تشخیص نژادی در گوسفندان بومی ایران محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، جان مک ایوان (1397)
متاآنالیز (فراتحلیل) ارتباط بین چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 با درصد پروتئین شیر در گاوهای شیری مرجان قربانی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1397)
Influences of in vitro ZnSo4 additive to sperm morphology in vitrification medium Mahdi Khodaei Motlagh, mobina pooya, Mehdi Mirzaei, Amirhossein Khaltabadi Farahani, hamidreza khodadadi (2018)
تاثیر ساختار متفاوت شبکه عصبی بر میزان دقت و صحت گروه بندی نژادی در اسب سیاوش منظوری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، مهدی کاظمی بنچناری (1396)
انتخاب نشانگرهای SNP تأثیرگذار در تفکیک نژادی برخی گوسفندان آسیایی پدرام نمکیان، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1396)
شناسایی مشکلات تولیدی و تولید مثلی صنعت گاو شیری استان مرکزی مرجان قربانی، پدرام نمکیان، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1395)
ارزیابی چالش های اقتصادی و تولیدی صنعت زنبورداری استان مرکزی پدرام نمکیان، مرجان قربانی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1395)
بررسی تاثیر فرآوری فیزیکی و شیمیایی بر روند تجزیه پذیری شکمبه ای گاودانه فائزه شهبازی، مهدی کاظمی بنچناری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حامد خلیلوندی (1395)
تاثیر استفاده از بوتیرات بر عملکرد بره های شیرخوار تغذیه شده با جیره های استارتر تمام کنسانتره ای یا حاوی 10 درصد علوفه مجید سلطانی، مهدی کاظمی بنچناری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، امید افسریان (1395)
ارزیابی و انتخاب بهترین الگوریتم داده کاوی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع ناصر گنجی خرم دل، سید محمد رضا حسینی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، امید فامیل محترمی (1394)
ارزیابی مدل درختیM5 درتخمین تبخیر و تعرق مرجع درشرایط حداقل داده ی اقلیمی ناصر گنجی خرم دل، سید محمد رضا حسینی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، امید فامیل محترمی (1394)
بررسی اثرات استفاده از منابع اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 بر وضعیت کلسترول و تری -گلیسرید خون در میش مهدی خدایی مطلق، نسرین امینی، مهدی کاظمی بنچناری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1394)
مدل سازی تبخیر و تعرق مرجع روزانه به کمک شبکه عصبی به منظور مدیریت آبیاری در شرایط حداقل داده اقلیمی سید محمد رضا حسینی، ناصر گنجی خرم دل، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، فرزانه زارعی (1394)
بررسی استفاده از منبع اسید چرب امگا 3 و مکمل ال-کارنیتین بر هورمون های مرتبط با با باروری و عملکرد تولیدمثلی در میش نسرین امینی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1392)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی الگوی همبیان و شبکههای تنظیمی بیان ژنی مرتبط با ترشح شیر در بافت پستانی گاوهای شیری حسین محمدی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حدیث شیراوند (1402)
پویش پیوستگی ژنومی برخی صفات مهم اقتصادی در بلدرچین ژاپنی با استفاده از روش های بیزی محمد حسین مرادی، حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1401)
مطالعه تجزیه و تحلیل غنی سازی مجموعه های ژنی برخی از نژادهای گوسفندان ایرانی جهت شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با سازگاری محیطی حسین محمدی، محمد حسین مرادی، مجید بابایی آغ اسمعیلی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1401)
آنالیز پویش کل ژنومی بر پایه آنالیز مسیر در اسب مسابقه ای و غیرمسابقه ای امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، مهسا نظری (1400)
پویش ژنومی تنوع تعداد کپی (CNV) جهت شناسایی مناطق کاندیدای مرتبط با کیفیت پشم در گوسفندان ایرانی محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، کبریا ذبیحی (1400)
بررسی شبکه تنظیمی ژنهای مؤثر بر صفات تولید و ترکیبات شیر گوسفند با استفاده از مطالعات پویش کل ژنومی (GWAS) محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسینعلی قاسمی، حسین محمدی (1400)
بررسی بیان ژنهای درگیر در رشد و نمو پستان بز سانن تغذیه شده با دانهی سویا به عنوان منبع امگا 6 سعید اسماعیل خانیان، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1399)
اثرات مکمل های مولتی آنزیم و بوتیریک اسید بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار تغذیه شده با دو نوع جیره پایه متفاوت حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، ایمان حاج خدادادی، حسین عباسی عربشاه (1399)
پویش کل ژنوم بر پایه روش فراتحلیل جهت شناسایی مناطق کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در نژادهای گوسفند دنیا محمد حسین مرادی، حسین محمدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، عاطفه جیریایی (1399)
ارزیابی ژنومی تنوع تعداد کپی (CNV) در برخی از نژادهای گوسفند محمد حسین مرادی، محمدعثمان کریمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، رقیه محمودی (1398)
بررسی پارامترهای اپی ژنتیکی اسپرم قوچ با مصرف مکمل ویتامین E در جیره غذایی علیرضا علیزاده ماسوله، محمد حسین مرادی، محسن شرفی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، راضیه طباطبایی (1398)
بررسی صحت روشهای مختلف برآورد همخونی با استفاده از اطلاعات شجره و نشانگرهای ژنومیک محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسینعلی قاسمی، فایزه دریا بیگی (1398)
آنالیز پویش کل ژنومی مرتبط با صفات تولیدی و تولید مثلی بر پایه آنالیز مسیر امیر حسین خلت آبادی فراهانی، حسین محمدی، محمد حسین مرادی، نوشین عزیز پور (1398)
اثر اشکال مختلف کندر بر خصوصیات میکروفلورای روده و برخی فراسنجه های ایمنی در بلدرچین ژاپنی مهدی خدایی مطلق، حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، زهرا محمودی (1397)
بررسی همبستگی بین بارش و سطح آب زیر زمینی (مطالعه موردی - دشت اراک) ناصر گنجی خرم دل، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مجتبی مرادی، مریم سنجانی (1397)
انتخاب نشانگرهای SNP تأثیرگذار در تفکیک نژادی برخی گوسفندان آسیایی امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمد حسین مرادی، پدرام نمکیان (1396)
اثر مکمل اسید آلی و مخمر زنده برعملکرد جوجه های گوشتی در شرایط کمبود فسفر جیره حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، ایمان حاج خدادادی، نوید ناری (1396)
اثر سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم قوچ پس از انجماد-ذوب مهدی خدایی مطلق، مهدی میرزائی (علوم دامی)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مبینا پویا (1396)
مقایسه تاثیر تغذیه خیساب ذرت با دو منبع متداول پروتئینی (کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه) در بره های پرواری تغذیه شده بر پایه کاه گندم امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی کاظمی بنچناری، عبدالفتاح سالم، مهدی خدایی مطلق، رضا چگینی (1396)
بررسی مکمل کردن جیره با فرم های مختلف منگنز بر عملکرد و متابولیتهای خونی جوجه‎های گوشتی پرورش یافته در شرایط دمایی تابستان ایمان حاج خدادادی، حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، محمدرضا بناکارمقدم (1396)
اثرات ترئونین در جیره های کم پروتئین بر عملکرد جوجه های گوشتی پرورش یافته در شرایط دمایی تابستان حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، ایمان حاج خدادادی، مهدی رفیعی (1396)
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1396/09/26 10:09:25 ق.ظ مهدی کاظمی بنچناری، حامد خلیلوندی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، فائزه شهبازی (1395)
اثر استفاده از آویشن برروی متابولیت های خونی در بره های نر با سنین مختلف مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی کاظمی بنچناری، زهرا مرادپور (1395)
بررسی تاثیر سدیم بوتیرات در جیره های آغازین تمام کنسانتره ای و یا حاوی علوفه در بره های شیرخوار مهدی کاظمی بنچناری، امید افسریان، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مجید سلطانی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
متاآنالیز تعیین سطح مناسب پروتئین خام در استارتر گوساله های شیری: اثرات بر روی خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و معیارهای بیومتریک مهدی حسین یزدی، داود زحمتکش، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، احسان محجوبی، مهدی کاظمی بنچناری (1399)
اثر افزودن مکمل مواد معدنی-ویتامینه در جیره بر روی عملکرد بره های پرواری شال مهدی حسین یزدی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، امید افسریان، مهدی کاظمی بنچناری، احسان محجوبی (1397)
شناسایی نشانگرهای SNP تشخیصی و توسعه دانش فنی طراحی کیت های تشخیص نژادی در گوسفندان ایرانی محمد حسین مرادی، جان مک ایوان، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1396)
تاثیر آسیاب کردن و غلطک زدن با بخار در ذرت بر عملکرد تولیدی در گاوهای اوایل شیردهی مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق (1394)
اثر مولتی آنزیم کمین (kemin) بر انرژی قابل هضم و زیست فراهمی برخی اجزاء جیره های حاوی جو در شترمرغهای آفریقایی 14 ماهه ایمان حاج خدادادی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق، حسینعلی قاسمی (1394)
اثرات یک اسانس ترکیبی گیاهی دارویی (نعناع، اکالیپتوس، رازیانه و آویشن) بر فراسنجه های هماتولوژی خون شترمرغ حسینعلی قاسمی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری، ایمان حاج خدادادی (1393)