1403/05/03
محمد یاسر معصومی

محمد یاسر معصومی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1329-5947
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36927960900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Defect-Engineered Metal-Organic Framework/Polyimide Mixed Matrix Membrane for CO2 Separation Samaneh Mashhadikhan, Abtin Ebadi Amooghin, Mohammad Yaser Masoomi, Hamidreza Sanaeepur, Hermenegildo Garcia (2024)
Regeneration and reconstruction of metal-organic frameworks: Opportunities for industrial usage Lida Hashemi, Mohammad Yaser Masoomi, Hermenegildo Garcia (2022)
A Quasi-Metal–Organic Framework Based on Cobalt for Improved Catalytic Conversion of Aquatic Pollutant 4-Nitrophenol mino baghery, Mohammad Yaser Masoomi, Amparo Forneli, Hermenegildo Garcia (2022)
Quasi-HKUST Prepared via Postsynthetic Defect Engineering for Highly Improved Catalytic Conversion of 4 ‑Nitrophenol mino baghery, Arianna Melillo, Belen Ferrer, Mohammad Yaser Masoomi, Hermenegildo Garcia (2022)
Improved catalytic hydrogen release of quasi HKUST-1 compared to HKUST-1 mino baghery, Arianna Melillo, Belen Ferrer, Mohammad Yaser Masoomi, Hermenegildo Garcia (2021)
Enhanced Catalytic Performance of Quasi-HKUST-1 for the Tandem Imine Formation mino baghery, Arianna Melillo, Belen Ferrer, Mohammad Yaser Masoomi, Hermenegildo Garcia (2021)
Cobalt-Based Quasi-Metal–Organic Framework as a Tandem Catalyst for Room-Temperature Open-Air One-Pot Synthesis of Imines mino baghery, Mohammad Yaser Masoomi, Esther Domínguez, Hermenegildo Garcia (2021)
High hydrogen release catalytic activity by quasi-MOF prepared via post-synthetic pore engineering mino baghery, Mohammad Yaser Masoomi, Esther Domínguez, Hermenegildo Garcia (2021)
Mixed-Metal MOFs :Unique Opportunities in Metal–Organic Framework (MOF) Functionality and Design Mohammad Yaser Masoomi, Ali morsali, Amarajothi Dhakshinamoorthy, Hermenegildo Garcia (2019)
Template strategies with MOFs Mao-Lin Hu, Mohammad Yaser Masoomi, Ali morsali (2019)
A dual Ni/Co-MOF-reduced graphene oxide nanocomposite as a high performance supercapacitor electrode material mohammad safi rahmani far, homan hesari, abolhasan noori, Mohammad Yaser Masoomi, Ali morsali, mirfazlallah mosavi kozeh konan (2018)
Morphology-dependent sensing performance of dihydro-tetrazine functionalized MOF toward Al(III) seys ali akbar razavi, Mohammad Yaser Masoomi, Ali morsali (2018)
A nanocomposite prepared from a zinc-based metal-organic framework and polyethersulfone as a novel coating for the headspace solid-phase microextraction of organophosphorous pesticides hassan bagheri, Hatam Amanzadeh, Yadollah Yamini, Mohammad Yaser Masoomi, Ali morsali, jalal hassan, jameleh salar amoli (2018)
Stimuli-Responsive MOF with Chemo-Switchable Properties for Colorimetric Detection of CHCl3 seys ali akbar razavi, Mohammad Yaser Masoomi, Ali morsali (2017)
Magnetic metal-organic frameworks for the extraction of trace amounts of heavy metal ions prior to their determination by ICP-AES Meysam Safari, Yadollah Yamini, Mohammad Yaser Masoomi, Ali morsali, Ahmad many (2017)
High organic sulfur removal performance of a cobalt based metal-organic framework mino baghery, Mohammad Yaser Masoomi, Ali morsali (2017)
Remarkable improvement of methane-framework interaction by controlling pore size and functionality of pillared MOFs seys ali akbar razavi, Mohammad Yaser Masoomi, temor Islamoglu, Ali morsali, yan xu, peter junk, jun wang, Omar K. Farha, Joseph T Hupp (2017)
Two Dimensional Host-Guest Metal-Organic Framework Sensor with High Selectivity and Sensitivity to Picric Acid mino baghery, Mohammad Yaser Masoomi, Ali morsali, Alexander Schoedel (2016)
High photodegradation efficiency of phenol by mixed-metal–organic frameworks Mohammad Yaser Masoomi, mino baghery, Ali morsali, peter junk (2016)
Two reversible transformable mercury(II) coordination polymers as efficient adsorbents for removal of dibenzothiophene yung hou, Mohammad Yaser Masoomi, mino baghery, Ali morsali, Sang-Woo joo (2015)
Methyl orange removal from wastewater using [Zn2(oba)2(4-bpdh)]·3DMF metal–organic frameworks nanostructures Amir Reza abasi, Mohammadreza Yousefshahi, Azadeh Azadbakht, Ali morsali, Mohammad Yaser Masoomi (2015)
Selective CO2 Capture in Metal-Organic Frameworks with Azine-Functionalized Pores Generated by Mechanosynthesis Mohammad Yaser Masoomi, Kyriakos C Stylianou, Ali morsali, Pascal Retailleau, Daniel Maspoch (2014)
Structures and properties of mercury(II) coordination polymers Ali morsali, Mohammad Yaser Masoomi (2009)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
سنتز پلیمرهای آلی متخلخل یونی بر پایه ی تری آزین و بررسی کاربردهای آنها محمد علی بداغی فرد، محمد یاسر معصومی، زهرا فرکی (1401)
تهیه عشای پلیمری حاوی شبه چارچوب فلز-آلی جهت حذف آلودگی آنیونی از آب فرهاد حیدری، محمد یاسر معصومی، علی صفری (1401)
سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت زئولیت/ ساختار فلز-آلی بر پایه فلز مس مژگان زنده دل، محمد یاسر معصومی، علیرضا عبدلی آشتیانی (1400)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی
دانشمندان 1% پر استناد ESI محمد یاسر معصومی (1402)
منتخب فدراسیون سرآمدان 1402 محمد یاسر معصومی (1402)
پژوهشگر برتر استانی محمد یاسر معصومی (1401)
دانشمندان 1% برتر جهان محمد یاسر معصومی (1401)
منتخب فدراسیون سرآمدان در سال 1401 محمد یاسر معصومی (1401)
منتخب فدراسیون سرآمدان در سال 1400 محمد یاسر معصومی (1400)
منتخب فدراسیون سرآمدان 1399 محمد یاسر معصومی (1399)
ابداع

علایق پژوهشی

  • حسگرهای شیمیایی
  • جذب گاز و آلاینده
  • کاتالیست و فوتوکاتالیست
  • سنتز و کاربرد شبه چارچوب های فلز-آلی
  • چارچوب های فلز-آلی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه (1400 - ادامه دارد)
بیشتر