1403/01/26
محمد یاسر معصومی

محمد یاسر معصومی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1329-5947
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36927960900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید هیدروژن با استفاده از اصلاح پسا سنتزی چارچوب های فلز –آلی بر پایه کبالت و مس
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اصلاح پسا سنتزی، چارچوب های فلز –آلی، تولید هیدروژن
سال 1400
پژوهشگران محمد یاسر معصومی

چکیده

از چارچوب های فلز –آلی بر پایه کبالت و مس (از قبیل HKUST-1 و TMU-10) و اصلاح پسا سنتز ساختار آنها برای دستیابی به مکان های فلزی غیر اشباع به عنوان سایت های کاتالیستی موثر و فعال در تولید شیمیایی گاز هیدروژن از پیش ماده سدیم بورو هیدرید استفاده شد. به این منظور از روشی ساده و سبز برای سنتز چارچوب های فلز-آلی بر پایه کبالت و مس در حلال های آب-اتانول استفاده و با حرارت دهی کنترل شده اصلاح ساختار انجام شده که منجر به ایجاد مراکز فلزی غیز اشباع می گردد. سایت های فلزی حاصل بعنوان اسید لوئیس در واکنش کاتالیستی تولید شیمیایی هیدروژن موثر واقع شده و کارایی کاتالیستی را بهبود می بخشند. عوامل موثر بر فعالیت کاتالیستی چارچوب های فلز –آلی HKUST-1 بررسی شدند. همچنین مطالعات مکانیسمی بر روی کاتالیست ها تحت شرایط بهینه واکنش، بر روی فرایند هیدرولیز در حضور دو سیستم NaBH4/H2O و NaBH4/D2O انجام گرفته و با توجه به اثر ایزوتوپی بر روی سینتیک واکنش، مکانیسم ممکن ارائه شد.