1403/01/26
محمد یاسر معصومی

محمد یاسر معصومی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1329-5947
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36927960900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
چارچوب فلز-آلی حساس شده با رنگ بعنوان حسگر فلوئورسانس نسبتی حساس و انتخاب پذیر به کلسیم در حضور کاتیون های فلزی مختلف
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
چارچوب فلز-آلی، سنسور، کلسیم
سال 1398
پژوهشگران محمد یاسر معصومی ، مینو باقری

چکیده

در برخی مطالعات که از چارچوب های فلز-آلی بعنوان حسگر یون های فلزی سنگین استفاده شده است در آزمایش های مربوط به انتخاب پذیری یون کلسیم به عنوان یکی از یون های مداخله گر بکار رفته است که هیچ حساسیتی به آن نشان نداده اند. در این کار تحقیقاتی از مشارکت مولکول های مهمان فلوئورسانس داخل نانوکانال های ماتریس میزبان چارچوب فلز-آلی به عنوان حسگر فلوئورسانس نسبتی استفاده شده است. رودامین ((RhB با نشر قرمز(λ=610 nm ) به عنوان مهمان فلوئورسانس انتخاب شد و چارچوب فلز-آلی بر پایه روی (TMU-5) به دلیل سهولت سنتز و داشتن خصلت بازی در واکنش به میهمان کاتیونی، به عنوان ماتریس میزبان انتخاب شد. در این مطالعه حسگر TMU-5S یک حسگر ناهمگن با حساسیتی بالا، حد تشخیص مثال زدنی و زمان پاسخ بسیار سریع و ریکاوری خوب معایب حسگرهای رایج را برطرف نموده است. نتایج حاصل از مطالعات امکان دسترسی به حسگر فلوئورسانس نسبتی را فراهم آورد که انتخاب پذیری و حساسیت خوبی نسبت به یون Ca2+ در حضور سایر کاتیون های مداخله گر از خود نشان داد. از مزایایی این نوع حسگرهای فلوئورسانس نسبتی می توان به حذف عوامل محیطی و خطاهای دستگاهی اشاره نمود که امکان کاربردی کردن این گونه از حسگرها را فراهم می سازد.