1403/01/26
محمد یاسر معصومی

محمد یاسر معصومی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1329-5947
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36927960900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز پلیمرهای آلی متخلخل یونی بر پایه ی تری آزین و بررسی کاربردهای آنها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
چهارچوب های آلی کووالانسی، حذف فلزات سنگین، حذف رنگ
سال 1401
پژوهشگران زهرا فرکی(دانشجو)، محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، محمد یاسر معصومی(استاد مشاور)

چکیده

پلیمرهای آلی متخلخل، گروه نوظهوری از مواد متخلخل هستند که از طریق پیوندهای کووالانسی بین واحدهای ساختاری آلی تشکیل میشوند و به دلیل داشتن مزایای قابلتوجه مانند مساحت سطح ویژه بالا، پایدارای گرمایی و شیمیایی بالا، روشهای سنتزی متنوع و آسان و حفرههای تنظیمپذیر و قابل طراحی، توجه زیادی را برای کاربرد در زمینههای مختلف از جمله جداسازی، ذخیره و جذب گازها ،کاتالیزور و حسگرها جلب کردهاند. در این کار پژوهشی، دو پلیمر آلی متخلخل کاتیونی CCOF و CPOP از طریق تراکم یک تری آلدهید کاتیونی بر پایهی تری آزین با دی آمینهای 4،´4-اکسی دی آنیلین و دی اتیلن تری آمین سنتز شدند. همچنین یک پلیمر آلی متخلخل خنثی (POP) از طریق تراکم 6،4،2-تری هیدرازینیل-5،3،1- تری آزین و بیس(4-فرمیل-2-متوکسی فنیل) ترفتالات در حضور استیک اسید به عنوان کاتالیزور سنتز شد. ساختار پلیمرهای سنتزشده از طریق طیفسنجی مادون قرمز (FT-IR)، پراش پرتو ایکس (XRD)، وزن سنجی گرمایی (TGA)، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان (FE-SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری با وضوح بالا (HR-TEM)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و جذب-واجذب گاز نیتروژن مورد بررسی قرار گرفت. پلیمر سنتز شده (CCOF) در حذف رنگ آنیونی متیل اورانژ مورد استفاده قرار گرفت که 97% از این آلاینده آنیونی را با ظرفیت جذب 08/196 میلی گرم/گرم از محیطهای آبی حذف کرد. کاربرد (CPOP) در حذف یونهای نیترات و کرومات از محیطهای آبی بررسی شد و 77% و 92% از این یونها را با ظرفیت جذب بالا طی مدت زمان کوتاه از طریق مکانیسمهای تبادل یون و برهمکنش الکترواستاتیک جذب کرد. همچنین کارایی پلیمر آلی متخلخل خنثی POP به عنوان جاذب گاز CO2 بررسی شد و مقدار cm3.g-1 5/49 گاز CO2 را در دمای محیط و فشار 1 بار جذب کرد. پلیمرهای سنتز شده به دلیل مساحت سطح بالا، تخلخل فراوان و ساختار غنی از نیتروژن، توانایی بالقوه-یی در حذف آلایندهها نشان دادند.