1403/01/26
محمد یاسر معصومی

محمد یاسر معصومی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1329-5947
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36927960900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانو ساختار شبه چارچوب فلز-آلی Zr-Fumarate و بررسی کارایی آن در دارو رسانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دارورسانی – بوسپیرون - چارچوب فلز- آلی - شبه چارچوب فلز - آلی
سال 1402
پژوهشگران محمد یاسر معصومی(استاد راهنما)، نرگس تنها(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق چارچوب فلز – آلی Zr-fum سنتز شد.سپس با استفاده از تکنیک های مختلف SEM، BET، TGA، XRD و FT-IR و...تعیین ساختار صورت گرفت. در ادامه، لیگاند زدایی جزئی با استفاده از حرارت دادن کنترل شده منجر به تشکیل شبه چارچوب فلز - آلی Q- Zr-fumشد که با روش های مختلف مورد شناسایی قرار گرفت. چارچوب فلز - آلی تولید شده به همراه شبه چارچوب مربوطه جهت دارورسانی 2 داروی بوسپیرون و دیکلوفناک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ترکیب Q-Zr-Fum توانایی بالایی برای جذب داروهای بوسپیرون و دیکلوفناک به ترتیب برابر 240 و 341 mg/g دارد. در این تحقیق، نشان از توانایی بالای Q-Zr-fum، هم به سبب ظرفیت بالای آن جهت بارگیری داروها 32% و 45 % به ترتیب برای بوسپیرون و دیکلوفناک سدیم و هم قابلیت رهایش آهسته و کنترل شده به میزان 68% و 76% به ترتیب برای بوسپیرون و دیکلوفناک سدیم در pH برابر 7.4 و به میزان 57% و 10% در pH برابر 1.2 می باشد.