1403/01/26
محمد یاسر معصومی

محمد یاسر معصومی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1329-5947
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36927960900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار جذبی نانو صفحات چارچوب فلز-آلی بر پایه کبالت در گوگردزدایی از مدل نفتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
چارچوب فلز- آلی، دی بنزوتیوفن، گوگردزدایی، سونوشیمی، کبالت
سال 1402
مجله Journal of Petroleum Research
شناسه DOI
پژوهشگران محمد یاسر معصومی

چکیده

در این مطالعه، خواص جذب چارچوب فلز- آلی بر پایه نانوصفحات یکنواخت کبالت [Co6(oba)6(CH3O)4(O)2]n·3DMF (TMU-11NP) برای حذف دی بنزوتیوفن (DBT) از مدل نفتی بررسی شد. TMU-11NP را می͏توان به سرعت و به سهولت از طریق روش سونوشیمیایی سنتز کرد. اثر کاهش اندازه ذرات و افزایش مساحت سطح از 630 به m2/g 838 و نیز تغییر مورفولوژی از تجمع ذرات کلوخه ای به نانو صفحات منظم باعث افزایش در حداکثر میزان جذب DBT از 825 به mg/g 1666.6 شد. آزمایش انتخاب پذیری DBT در مقابل نفتالین (NA) به وضوح نشان داد که بخش اصلی جذب بر روی سایت͏های غیراشباع در اطراف مراکز کبالت انجام می͏شود و برهمکنش͏های π-π بین پیوندهای آلی TMU-11 و حلقه آروماتیک DBT مسئول فرآیند گوگردزدایی جذبی (ADS) نمی͏باشند و اثرات هم افزایی کاهش اندازه ذره و به دنبال آن، افزایش مساحت سطح و افزایش میزان دسترسی به مکان͏های کوئوردیناسیونی غیراشباع غیرفعال در اطراف یکی از مراکز کبالت و نیز مورفولوژی یکنواخت صفحه منجر به مشاهده چنین نتایجی شده است. همچنین، نانو ذرات Co3O4 حاصل از کلسینه کردن TMU-11NP ، کارآیی حذف DBT بالاتر (mg/g 300) را در مقایسه با همتای تجاری خود (mg/g 83) نشان می‌دهند. سازوکار جذب DBT در حضور جاذب TMU-11NP بررسی شد و مشخص شد که از مدل لانگمویر تبعیت می͏کند. یافته‌های ما می͏تواند رویکرد جدیدی برای تولید جاذب‌ها با کارآیی مطلوب در کاربردهای عملی ارائه دهد.