1403/01/26
محمد یاسر معصومی

محمد یاسر معصومی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1329-5947
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36927960900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی نانو ساختار شبه چارچوب فلز-آلی MOF-2 وکاربرد آن در حذف آلاینده های رنگی کنگورد و متیلن بلو
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آلاینده های رنگی،متیلن بلو،کنگورد،چارچوب های فلز-آلی، MOF-2، Cu-MOF-2
سال 1402
پژوهشگران امیر اله وردی(دانشجو)، محمد یاسر معصومی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش چارچوب های فلز-آلی MOF-2 و 2Cu-MOF- با استفاده از روش رسوب دهی مستقیم سنتز شد. سپس با استفاده از حرارت دهی کنترل شده و لیگاندزدایی جزئی شبه چارچوب های فلز-آلی Q-MOF-2 و Q-Cu-MOF-2تهیه شد، آنالیزهای XRD و FTIR و FESEM برای شناسایی ترکیبات، مورداستفاده قرار گرفت. از چارچوب فلز-آلی MOF-2، Cu-MOF-2 و شبه چارچوب های به دست آمده از آنها به عنوان جاذب در حذف آلاینده های رنگی کنگورد و متیلن بلو با غلظت های مختلف استفاده شد. سپس عوامل موثر در حذف رنگ ها بهینه سازی شدند. نتایج نشان داد که بهترین راندمان برای حذف متیلن بلو و کنگورد توسط شبه چارچوب فلزـ آلی، Q-Cu-MOF-2 به تر تیب با درصد حذف 84 و 65 درصد به دست آمد. مطالعات سینتیکی انجام شده در حذف رنگ ها نشان دهنده مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم بوده است.