1403/03/29
بابک ولی زاده کاجی

بابک ولی زاده کاجی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9515-8577
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55880533100
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه اسفناج با کاربرد سلنیوم و نانوذرات سبز سلنیوم محمد رضایی نیک، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی (1401)
Nitrate accumulation and physicochemical characteristics of lettuce as affected by sodium selenite and synthesized selenium nanoparticles مهسا محمدی، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی (1401)
Optimization of in vitro Propagation of Purple Passion Fruit (Passiflora edulis), an Important Medicinal and Ornamental Plant مصطفی عشقی خاص، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی (1399)
Physiological and biochemical responses of 10 commercial Iranian pistachio cultivars to freezing Mohammadali Nikoogoftar Sedghi, Babak ValizadehKaji, Rouhollah Karimi, Ahmad Reza Abbasifar (2020)
Enhancement of frost tolerance of almond flowers using potassium Babak ValizadehKaji, Mohammadali Nikoogoftar Sedghi (2020)
The first report: The effect of garlic extract on rooting of cuttings of some ornamental plants and fruit trees Ahmad Reza Abbasifar, Babak ValizadehKaji, Mahdieh Karimi, Hosein Bagheri (2020)
First report: Grafting of Three Iranian Commercial Pomegranate Cultivars on Drought Tolerant Rootstocks Babak ValizadehKaji, Ahmad Reza Abbasifar, Hosein Bagheri, Golnar Zandievakili, Atieh Daryabeigi (2020)
بررسی تأثیر محلول پاشی عصاره ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی قارچ دکمه ای ( Agaricus bisporus ) بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، مریم احسنی ایروانی، محمد حسین آباد (1398)
Effects of Foliar Application of Potassium and Zinc on Pistachio (Pistacia vera L.) Fruit Yield Mohammadmehdi Norozi, Babak ValizadehKaji, Rouhollah Karimi, Mohammadali Nikoogoftar Sedghi (2019)
Micropropagation of Prunus scoparia, a Suitable Rootstock for Almond under Drought Conditions Fateme Abasi, Ali Khadivi, Mina Taghizadeh, Babak ValizadehKaji (2019)
The selection of superior walnut (Juglans regia L.) genotypes as revealed by morphological characterization Zahra Rezaei, Ali Khadivi, Babak ValizadehKaji, Ahmad Reza Abbasifar (2018)
Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles Synthesized by Using Extracts of Hedera helix Ahmad Reza Abbasifar, Spideh Ghani, Maryam Ahsani Iravani, Behnam Rafiee, Babak ValizadehKaji, Alireza Akbari (2017)
تکثیر درون شیشه ای انار رقم رباب نیریز با استفاده از قطعات گره ای ساقه بابک ولی زاده کاجی، احمد ارشادی، مسعود توحیدفر (1392)
مقاله ارائه‌شده
تاثیر عصاره ورمی کمپوست بر تولید خیار ارگانیک در شرایط گلخانه بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، حسین باقری (1398)
تاثیر عصاره ورمیکمپوست بر تولید خیار ارگانیک در شرایط گلخانه بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، حسین باقری (1398)
القای کالوس از ریز نمونه بذر بالغ در (Poa pratensis L.) Kentucky bluegrass فهیمه سادات سجادی، مینا تقی زاده، علی خدیوی، بابک ولی زاده کاجی (1396)
اثر آلودگی هوای پالایشگاه بر رشد لوله گرده درختان سیب گلاب در مناطق مختلف اراک فاطمه احمدی، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی (1396)
اثر آلودگی هوا بر تشکیل میوه درختان سیب در منطقه پالایشگاه و پتروشیمی شازند اراک فاطمه احمدی، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی (1396)
تولید سبز نانو ذرات مولیبدن با استفاده از عصاره ورمی کمپوست بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، مریم احسنی ایروانی، ایمان شهرجردی (1396)
کتاب
تولید و بازاریابی انار بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر (1398)
بیولوژی تنش های محیطی در گیاهان باغی بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر (1397)
گلدهی، گرده افشانی و باروری در درختان میوه بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر (1394)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی مقدار تجمع نیترات سیب زمینی در مزارع شهرستان فراهان استان مرکزی بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، علی اکبر خلت آبادی فراهانی (1402)
بررسی تاثیر ژل آلوئه‌ورا و آب گرم بر ویژگی‌های کمی، کیفی و انبارمانی قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) مهدی بیکدلو، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی، علیرضا اکبری (1401)
اثر تغذیه بر صفات زراعی، بیوشیمیایی و گلدهی گیاه سیر (Allium sativum L.) بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، عباس میرزاخانی، زهره مهربانی (1401)
اثر محلول پاشی اول فصل پتاسیم و روی بر تحمل به سرمای بهاره و عملکرد دو رقم پسته کله قوچی و چروک روح اله کریمی، بابک ولی زاده کاجی، موسی سلگی، محمد مهدی نوروزی (1398)
ارزیابی تحمل به سرمای زمستانه ده رقم پسته ایرانی با استفاده از برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک روح اله کریمی، بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، محمدعلی نیکوگفتار صدقی (1398)
بررسی اثر تیمارهای هورمونی و نوع محیط کشت بر آزمایشات درون شیشه ای گیاه سرخدار Taxus baccata بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر، امیررضا زارع کاریزی، محبوبه مقیسه (1397)
اثر مواد تنظیم کننده رشد و نوع ریزنمونه بر ریزازدیادی گیاه گل ساعتی ((Passiflora edulis Sims. مرتضی اکرمیان طرق طی، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی (1397)
تأثیر نانو کیتوزان و عصاره گیاهی تیمول بر عمر انباری و برخی خصوصیات پس از برداشت انجیر رقم سیاه بابک ولی زاده کاجی، ایمان شهرجردی، احمدرضا عباسی فر، منصوره ساکی (1397)
بررسی پاسخ درون شیشه ای کنتاکی بلوگرس(Poa pratensis) به تنش خشکی و اثر اسید فولیک در شرایط تنش خشکی. مینا تقی زاده، بابک ولی زاده کاجی، علی خدیوی، فهیمه سادات سجادی (1396)
بررسی اثر تغییرات غلظت آنتوسیانین بر عمر گلجایی گل شاخه بریده میخک موسی سلگی، بابک ولی زاده کاجی، لعیا اسدی (1396)
تأثیر آلودگی هوا بر تکوین دانه گرده درختان سیب در منطقه پالایشگاه و پتروشیمی شازند اراک احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی، مجید مهدیه، فاطمه احمدی (1396)
ارزیابی ژنوتیپ های برتر گردو بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی در شهرستان ملایر بابک ولی زاده کاجی، علی خدیوی، احمدرضا عباسی فر، زهرا رضائی (1396)
تاثیر کودهای میکرو و کائولین بر خصوصیات کمی و کیفی انگور رقم بی دانه سفید علی خدیوی، بابک ولی زاده کاجی، ابوالفضل حسین آباد (1396)
بهینه سازی پروتکل ریزازدیادی گونه وحشی بادام اسکوپاریا (Prunus scoparia) مینا تقی زاده، علی خدیوی، بابک ولی زاده کاجی، فاطمه عباسی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
تاثیر عصاره های گیاهی بر ریشه زایی قلمه گیاهان مختلف احمدرضا عباسی فر، مهدیه کریمی، حسین باقری، بابک ولی زاده کاجی (1398)
بررسی تاثیر عصاره ورمی کمپوست بر تولید خیار ارگانیک در شرایط گلخانه بابک ولی زاده کاجی، حسین باقری، احمدرضا عباسی فر (1397)
تاثیر نانو ذرات مولیبدن بر تجمع نیترات و میزان فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در اسفناج احمدرضا عباسی فر، مریم احسنی ایروانی، بابک ولی زاده کاجی، ایمان شهرجردی (1396)
بررسی تکثیر انار با استفاده از روش همزمان قلمه پیوند بابک ولی زاده کاجی، احمدرضا عباسی فر (1396)