1403/05/03

سیده زهرا موسوی (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تحلیل بلاغی عناصر چند معنایی در شعر فروغ فرخزاد سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری (1397)
نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی ،عطار و مولوی امین رحیمی (بازنشسته)، سیده زهرا موسوی (مرحوم) (1393)
تصاویر کعبه و ترک ادب شرعی در شعر خاقانی محسن ذوالفقاری، سیده زهرا موسوی (مرحوم)، سید کیهان شهدائی (1392)
تحلیل ساختار و مضمون توسل در اشعار نظامی گنجوی با تکیه بر قران و حدیث ابراهیم ابراهیمی، سیده زهرا موسوی (مرحوم) (1392)
نقد و تحلیل شیوه های تاثیر پذیری از قران و حدیث در شعر خاقانی سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری (1392)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تصویر سازی در 100 غزل معاصر از سال 1357 به بعد سیده زهرا موسوی (مرحوم) (1395)
بررسی و تحلیل سبک شناختی اشعار بیژن جلالی علی صباغی، سیده زهرا موسوی (مرحوم) (1394)
نقد و تحلیل مکاتب ادبی در آثار منیرو روانی پور سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری (1394)
نقد و بررسی عناصر داستانی در آثار راضیه تجار سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری (1394)
بررسی سیر تطور نمادهای حیوانی در قرآن ششم با تکیه بر مثنوی های عطار و سنایی سیده زهرا موسوی (مرحوم)، امین رحیمی (بازنشسته)، فروغ صهبا (بازنشسته)، محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته) (1394)
اجرام آسمانی و جایگاه ساختاری-محتوایی آن در شعر ناصر خسرو سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری، مرتضی هراتی (1393)
بررسی تطبیقی زبان عرفان در شعر محمود شاهرخی با کلیات شمس مولوی سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری، معصومه امیری (1393)
بررسی تطبیقی زبان عرفان در شعر محمود شاهرخی با غزلیات شمس تبریزی سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری (1393)
مرشد درون در آثار عرفانی جلیل مشیدی، سیده زهرا موسوی (مرحوم) (1393)
انسان کامل با تکیه بر مخزن الاسرار نظامی محسن ذوالفقاری، سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن گلشن زاده (1393)
تحلیل سبک شناسانه تصویر در سبک هندی با تکیه بر غزل صائب جلیل مشیدی، سیده زهرا موسوی (مرحوم) (1393)
نقدی بر اندیشه های تعلیمی بوستان و گلستان سعدی محسن ذوالفقاری، سیده زهرا موسوی (مرحوم)، قربان بازوند (1393)
شریعت تصویر خاقانی شروانی و سنایی غزنوی دربوته نقدادبی سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری، امین رحیمی (بازنشسته)، جلیل مشیدی، سید کیهان شهدائی (1393)