1403/01/30

سیده زهرا موسوی (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فرمالیستی شعر »ارغوان« از هوشنگ ابتهاج در سه حوزۀ زبان، موسیقی و زیباییشناسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
فرمالیسم، هوشنگ ابتهاج، ارغوان، زبان، موسیقی، زنبانیشناسی
سال 1397
مجله فنون ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران محسن ذوالفقاری ، سیده زهرا موسوی (مرحوم)

چکیده

»ارغوان« شعری درخشان با مضمونی اجتماعی، سرودۀ هوشنگ ابتهاج از چهرههای مشههور شهعر معا هر نها نیمهانی اسه عواطف غالب بر انن شعر غم و اندوه و حسرت اس که فقدان آزادی بر دل شاعرِ دربند مستولی گردانده اسه ، امها اندنشه آرمانگرانان او در انتظار دمیدن بحی برای پرواز و رهانی اس انن پژوهش با رونکردی فرمالیسهتی و بها روشهی یحلیلهی سعی در بررسی شعر ارغوان در سه ساح زبانی، موسیقانی و زنبانیشناختی دارد بررسیهای ورتگرفته در انن پهژوهش نشان میدهد دالنل موفقیّ ، جذابیّ و ماندگاری انن شعر در هماهنگی میان کاربرد زبان عاطفی و پراحساس، وزنِ متناسهب با محتوا و اعتدال در بهکارگیری فنون بالغ بهونژه استفادۀ هنرمندانه از زبان استعاری اس انن عوامل، شهعر ارغهوان را در یرازوی نقد ناقدان وزنن کرده اس ابتهاج با بهکهارگیری شهگردهانی در ههر نه از انهن سهبون ،زبهانی، آوانهی و ادبهی ، یوانستهاس به گونهای موفق عاطفه و احساس خود را به مخاطب انتقال دهد