1403/04/02
رفعت محمدی

رفعت محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3675-4851
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6601987496
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Systematic Review of the Theories and Applications of Acoustic Levitation of Liquids Abbas Amoochi, Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Rafat Mohammadi, Siamak Mazdak (2023)
مدلسازی عددی پمپهای دیافراگمی تزریق با در نظر گرفتن برهمکنش سیال و سازه رفعت محمدی، عارفه ربیعی کرهرودی، امیر احمدی (1401)
امکان سنجی عددی استفاده از پمپ های پیزوالکتریک جهت کاربرد به عنوان پمپ تزریق با در نظر گرفتن بر همکنش سیال و سازه رفعت محمدی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، فاطمه راهزانی، محمدرضا قادری، مجتبی مهاجری (1400)
The effect of mass transfer on electrochemical impedance of a solid oxide fuel cell anode Rafat Mohammadi, Majid Ghassemi, Y Mollayi Barzi, Jamasb Pirkandi (2014)
مقاله ارائه‌شده
شبیه سازی عددی پدیده ضربه قوچ در جریان آرام درون یک لوله رفعت محمدی، محمدحسین داودآبادی، آرش رامیان (1395)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی اثر خواص فیزیکی قطرات بر شرایط تعلیق فراصوت رفعت محمدی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، سیامک مزدک، عباس عموچی (1401)
مدل سازی عددی و بهبود عملکرد ترموول ها با هندسه های مختلف حامد صفی خانی، رفعت محمدی، کوروش خورشیدی، سید ایمان مولایی نسب (1398)
ارزیابی عملکرد استنت های کرونری با استفاده از روش تعامل سیال و سازه (FSI) رفعت محمدی، مجتبی ذوالفقاری، فردین نعمت زاده (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته