1403/02/03
رفعت محمدی

رفعت محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3675-4851
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6601987496
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و بهینه سازی عملکرد اریفیس های چند سوراخه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اریفیس های تک و چند سوراخه، افت فشار، تعامل سازه و سیال (FSI) ، بهینه سازی چند هدفی
سال 1397
پژوهشگران رفعت محمدی(استاد راهنما)

چکیده

رفتار ارتعاشی و اختلاف فشار ایجاد شده در اریفیسهای چند سوراخه کمتر از اریفیس های تک سوراخه می باشد. ولی به دلیل نبود استاندارد های لازم، هندسه بهینه چند سوراخه ها مشخص نیست. در نتیجه ابتدا یک اریفیس تک سوراخه دایرهای با هندسه مشخص در نظر گرفته می شود و با استفاده از نرم افزار Conval که تمام استاندارد ها برای تحلیل اریفیس های تک سوراخه برای آن تعریف شده است، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. سپس با استفاده از شبیه سازی عددی )تعامل سازه و سیال( 1FSI رفتار اریفیس در نرم افزار Ansys تحلیل و مدل سازی می گردد. پس از صحه گذاری نتایج عددی، علاوه بر اریفیسهایی با سوراخ دایرهای اریفیسهایی با آرایش سوراخ مربعی و مثلثی نیز مدل سازی میشود. بعد از بدست آمدن نتایج پی برده می شود که اریفیس با آرایش سوراخ دایره ای بهتر و مطلوب تر از بقیه بوده و سپس اریفیس های چند سوراخه با آرایش دایره ای با استفاده از Ansys بررسی و تحلیل می شوند. پس از مشاهده جزییات جریان در این مرحله، هندسه ی اریفیس های چند سوراخه جهت بهبود عملکرد و انجام فرآیند بهینه سازی، پارامتری می گردد. با استفاده از تغییر پارامترهای هندسی و استفاده نمودن از الگوریتم بهینه سازی NSGA II ، عملکرد اریفیس شامل افت فشار، تنش، کرنش و تغییر شکل بهینه می گردد