1403/05/04
مهدی بیکدلو

مهدی بیکدلو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3048-1066
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217592073
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Morphological and Physio-Biochemical Responses of Watermelon Grafted onto Rootstocks of Wild Watermelon [Citrullus colocynthis (L.) Schrad] and Commercial Interspecific Cucurbita Hybrid to Drought Stress Mahdi Bikdeloo, Giuseppe Colla, Youssef Rouphael, Mohammad Reza Hassandokht, Foruzandeh Soltani, Mariateresa Cardarelli, Pradeep Kumar, reza Salehi Mohammadi (2021)
Evaluation of bitter apple (Citrullus colocynthis (L.) Schrad) as potential rootstock for watermelon Mahdi Bikdeloo, Mohammad Reza Hassandokht, Youssef Rouphael, Giuseppe Colla, Foruzandeh Soltani, reza Salehi Mohammadi (2017)
مقاله ارائه‌شده
بررسی شاخص های رشدی گل جالیز در برخی ارقام تجاری گوجه فرنگی مهدی بیکدلو، سپیده حیدری، فردین حامدی (1400)
ارزیابی میزان ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی برخی از اکوتیپ های آویشن شیرازی در استان هرمزگان سولماز معماری، علیرضا یاوری، مهدی بیکدلو، طاهره سادات هاشمی (1398)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
ارزیابی تنوع ریخت شناسی و بیوشیمیایی برخی جمعیت های سفید مشکک (Ajuga chamaecistus) در استان مرکزی مهدی بیکدلو، مرتضی اکرمیان طرق طی، علی خدیوی، فاطمه محمودی (1402)
بررسی تاثیر ژل آلوئه‌ورا و آب گرم بر ویژگی‌های کمی، کیفی و انبارمانی قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) مهدی بیکدلو، احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی، علیرضا اکبری (1401)
افزایش عمر پس از برداشت خیار گلخانه ای با استفاده از نانوذرات سبز مهدی بیکدلو، حمیدرضا روستا، احمدرضا عباسی فر، مریم احسنی ایروانی (1401)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته