1403/02/30
مهدی بیکدلو

مهدی بیکدلو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3048-1066
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217592073
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر محلول پاشی نانو کربنات کلسیم و کلرید کلسیم بر رشد، عملکرد و قابلیت انبارمانی خیار گلخانه ای پیوندی و غیر پیوندی در سیستم کشت هیدروپونیک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیوند، پایه، نانو کود، روت پاور، کدو قنات
سال 1402
پژوهشگران حمیدرضا عباسی(دانشجو)، مهدی بیکدلو(استاد راهنما)، حمیدرضا روستا(استاد مشاور)

چکیده

کلسیم یک درشت مغذی ضروری برای رشدونمو گیاه است و به‌عنوان یک پیام‌رسان مهم درون سلولی، پاسخ به هورمون‌ها، سیگنال‌های استرس و انواع فرآیندهای رشدی در نظر گرفته می-شود. استفاده از پیوند به‌عنوان یک تکنیک نوین جهت بهبود رشد گیاه، عملکرد و کیفیت میوه و افزایش تحمل گیاه به تنش‌های محیطی و... در خانواده کدوییان می‌باشد. این پژوهش به‌منظور بررسی تاثیر محلول‌پاشی کلسیم بر رشد، عملکرد، کیفیت و قابلیت انبارمانی خیار گلخانه‌ای پیوندی و غیرپیوندی در سیستم کشت هیدروپونیک و خاکی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار به‌صورت کشت گلدانی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه اراک، انجام شد. فاکتور اول، محلول‌پاشی کلسیم در سه سطح (آب مقطر، نانو کربنات کلسیم در غلظت 5/0 گرم در لیتر و کلرید کلسیم در غلظت 735/0 گرم در لیتر) و فاکتور دوم، پایه در سه سطح خیار غیرپیوندی رقم سبا، پایه کدو حلوایی قنات و پایه تجاری روت‌پاور بود. نتایج نشان داد در کشت هیدروپونیک محلول-پاشی کلسیم منجربه افزایش معنی‌دار وزن کل برگ تر، وزن تر و خشک ریشه، حجم ریشه و عملکرد شد اما در کشت خاکی محلول‌پاشی کلسیم فقط طول میوه را افزایش داد. در کشت هیدروپونیک، بیشترین طول ساقه، تعداد برگ، تعداد میوه و عملکرد کل میوه در گیاهان پیوندی مشاهده شد. در کشت خاکی، بیشترین طول ساقه، وزن تر ساقه، وزن تر اندام هوایی (وزن تر ساقه و وزن کل برگ تر)، قطر ساقه، طول میانگره، تعداد برگ، سطح برگ، درصد وزن خشک برگ، وزن تر و خشک ریشه، طول و حجم ریشه، درصد وزن خشک میوه، طول میوه، تعداد میوه و عملکرد کل میوه در گیاهان پیوندی مشاهده شد. پیوند و محلول‌پاشی کلسیم تاثیر معنی‌داری بر مقدار کلروفیل a، b، کل و کاروتنوئید برگ در کشت هیدروپونیک نداشت اما در کشت خاکی پیوند مقدار کلروفیل a، b، کل و کاروتنوئید و محلول‌پاشی کلسیم فقط کاروتنوئید را افزایش داد. در کشت خاکی و هیدروپونیک پیوند و محلول‌پاشی کلسیم میزان جذب سدیم را در گیاه کاهش دادند و پیوند باعث افزایش میزان پتاسیم در برگ گیاهان شد. همچنین محلول‌پاشی کلسیم باعث کاهش درصد کاهش وزن میوه، افزایش کیفیت ظاهری، افزایش سفتی و TSS میوه‌های بسته‌بندی شد.