1403/02/30
مهدی بیکدلو

مهدی بیکدلو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3048-1066
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217592073
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شاخص های رشدی گل جالیز در برخی ارقام تجاری گوجه فرنگی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
گوجه فرنگی، گل جالیز، شاخص های رشدی، تحمل ارقام.
سال 1400
پژوهشگران مهدی بیکدلو ، سپیده حیدری ، فردین حامدی

چکیده

از آنجا که وجود گل جالیز در مزارع گوجه فرنگی بر میزان رشد و عملکرد محصول تاثیر مخربی دارد و خسارت جبران ناپذیری در پی خواهد داشت، از اینرو بررسی میزان رشد و گسترش گل جالیز در ارقام مختلف تجاری گوجه فرنگی امری ضروری بنظر می رسد. برای این منظور بذر 13 رقم مختلف تجاری در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان کرمانشاه به روش آلوده سازی کنترل شده گل جالیز به اجرا در آمد. شاخص های رشدی گل جالیز در پایان دوره کشت محصول گوجه فرنگی در هر رقم با اندازه گیری صفاتی نظیر طول اندام هوایی گل جالیز، طول اندام زیر زمینی گل جالیز، تعداد گل جالیز در یک بوته گوجه فرنگی، وزن تر گل جالیز در یک بوته گوجه فرنگی و تعداد ساقه های فرعی گل جالیز مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ضریب تغییرات و آنالیز آماری شاخص های رشدی گل جالیز در ارقام مختلف گوجه فرنگی، نشان دهنده وجود تنوع و تفاوت معنی دار در بین ارقام مورد مطالعه می باشد. تجزیه کلاستر با استفاده از شاخص های رشدی و تجزیه دی پلات با استفاده از دو عامل اصلی، ارقام مختلف را در پنج گروه قرار داد. بیشترین میزان شاخص های رشدی گل جالیز در رقم سوپرچف و کمترین مقدار این شاخص ها در رقم متین مشاهده شد. با توجه به نتایج این تحقیق در بین ارقام مورد بررسی رقم متین آسیب پذیری کمتری نسبت به گل جالیز در کشت مزرعه ای خواهد داشت.