1403/02/30
مهدی بیکدلو

مهدی بیکدلو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3048-1066
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217592073
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی میزان مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum. Mill) نسبت به گل جالیز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
گوجه فرنگی، گل جالیز، صفات ریخت شناسی، تحمل نسبی
سال 1400
پژوهشگران سپیده حیدری(دانشجو)، مهدی بیکدلو(استاد راهنما)، فردین حامدی(استاد مشاور)

چکیده

به منظور ارزیابی تحمل برخی ارقام گوجه فرنگی(Lycopersicon esculentum Mill.) به گل جالیز آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در طی دو سال 1399 و 1400 در شرایط مزرعه ای در مرکز تحقیقات مهرگان کرمانشاه انجام شد. در این آزمایش 12 رقم گوجه فرنگی در سال اول و 11 رقم گوجه فرنگی در سال دوم بصورت تیمار آلوده به گل جالیز و تیمار عاری از گل جالیز کشت شدند. ارقام مورد استفاده در سال اول شامل آیدن، کارون، فرینزه، کیمیا، متین، سوپرکویین، کینگ استار، امپریال، کارن، کورال، زد تی پی 66 و زد تی پی 11 بودند. در سال دوم به غیر از رقم سوپرکویین بقیه ارقام کشت شده در سال اول مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در ارقام مورد مطالعه، اکثر صفات ریختی اندازه گیری شده اثر متقابل رقم در گل جالیز دارای تفاوت معنی داری می باشد. از مهم ترین این صفات می توان به ارتفاع بوته، وزن تر و خشک بوته، وزن تر میوه در بوته، تعداد میوه در بوته اشاره کرد. ارقامی نظیر کارن و کورال از نظر درصد کاهش این صفات در شرایط حضور گل جالیز نسبت به شرایط عدم حضور گل جالیز بیشترین و رقم متین کمترین درصد تغییرات را دارا بودند. همچنین از نظر آماری تفاوت معنی دار در شاخص-های رشدی گل جالیز روی ارقام مختلف وجود داشت که از مهم ترین این شاخص ها می توان طول اندام هوایی، تعداد و وزن تر گل جالیز در یک بوته را نام برد. بطور کلی از نظر شاخص های رشدی گل جالیز در سال اول ارقام متین، آیدن و امپریال کمترین و رقم کیمیا و کارن بیشترین مقدار این شاخص ها را دارا بودند. در حالی که در سال دوم دو رقم کارن و کورال دارای بیشترین مقدار این شاخص های رشدی بودند ولی بقیه ارقام تفاوت زیادی نداشتند. نتایج این پژوهش نشان داد در ارقام مورد مطالعه، رقمی که بطور کامل در مقابل گل جالیز مقاوم باشد در بین ارقام وجود ندارد ولی رقمی نظیر متین می تواند تحمل نسبی خوبی به گل جالیز داشته باشد. در حالی که رقمی مانند کارن بشدت حساس به گل جالیز می باشد. در اکثر مطالعات مشابه قبلی نیز شناسایی تعداد ارقام متحمل به گل جالیز، نسبت به ارقام حساس بسیار اندک بوده است.