1403/02/30
مهدی بیکدلو

مهدی بیکدلو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3048-1066
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217592073
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کارایی هندوانه ابوجهل ( Citrullus colocynthis ) و کیوانو ( Cucumis metuliferus ) به عنوان پایه برای خیار جهت افزایش مقاومت به تنش شوری در مقایسه با پایه تجاری کبالت
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پیوند، صفات رویشی، صفات فیزیولوژیکی، کدوئیان
سال 1401
مجله علوم باغباني ايران
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی بیکدلو ، احمدرضا عباسی فر ، حمیدرضا روستا

چکیده

شوری آب و خاک، یکی از دلایل کاهش عملکرد خیار می­باشد. برای امکان­سنجی استفاده از دو پایه غیرتجاری جهت ایجاد مقاومت به شوری در خیار و مقایسه آن با پایه تجاری کبالت، آزمایشی در مرزعه دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی اجرا شد. عامل اول تنش شوری در سه سطح )بدون تنش، 30 میلی­مولار و 60 میلی­مولار نمک طعام( و عامل دوم پایه در چهار سطح خیار غیرپیوندی، پایه هندوانه ابوجهل(Citrullus colocynthis)، پایه کیوانو (Cucumis metuliferus) و پایه تجاری کبالت (C. maxima×C. moschata) بود. نتایج نشان داد افزایش مقدار شوری منجر به کاهش معنی­دار طول ساقه، درصد وزن خشک ساقه، برگ و میوه شد. پایه تجاری کبالت بیشترین طول ساقه، بیشترین نسبت طول به عرض میوه و کمترین محتوای مالون دی­آلدهید در شرایط تنش شوری را دارا بود. پایه هندوانه ابوجهل از نظر درصد وزن خشک ساقه، کلروفیل کل برگ، کارتنوئید برگ، محتوای نسبی آب برگ و کاهش مقدار سدیم برگ در شرایط شوری نسبت به سایر پایه­ها و خیار غیرپیوندی کارایی بهتری داشت. بیشترین درصد وزن خشک برگ و میوه، فنل کل و پتاسیم برگ در خیار پیوندی روی پایه کیوانو مشاهده شد. نتایج نشان داد پایه­های هندوانه ابوجهل و کیوانو را می­توان به­عنوان پایه­های مناسب و سازگار با شرایط تنش شوری برای پیوند خیار معرفی نمود.