1403/04/05
فاطمه دست رنج

فاطمه دست رنج

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8663-7114
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57215010477
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه الهیات (علوم قرآن وحدیث)
تلفن: 32777262

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تحلیلی بر جایگاه اصل محوری در تحقق جامعیت قرآن با تکیه بر روایت.... مرضیه بابایی، علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج، کیوان احسانی (بازنشسته) (1401)
بررسی تطبیقی انسجام در نظام معنایی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و ایزوتسو فهیمه جفرسته، کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج (1401)
بررسی ورود کلمه معجزه در روایات شیعه با روش تقاطع گیری فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی، افسانه کوهرو، محمد دهقانی (1401)
رهیافتی تحلیلی بر خوانش آیات الهی و فهم گفتمان قرآن..... فهیمه جفرسته، کیوان احسانی (بازنشسته)، علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج (1401)
بررسی سندی احادیث حاوی کلمه معجزه با رویکرد تاریخی فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی، افسانه کوهرو، محمد دهقانی (1400)
معناشناسی سلطان در قرآن با تاکید بر روابط هم نشینی و جانشینی فاطمه دست رنج، کیوان احسانی (بازنشسته) (1400)
گونه شناسی شبهات در مطالعات قرآن و تبیین طرحواره شبهه پژوهی علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی، فاطمه دست رنج، وحید وطنخواه (1400)
بررسی فقه الحدیثی احادیث حاوی کلمه «معجزه» فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی (1400)
تحلیل گفتمان کنش ها ی گفتاری در آیات جهاد ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1400)
کاربست نظریه کنش گفتاری جان سرل در خوانش خطبه غراء فاطمه دست رنج، کیوان احسانی (بازنشسته) (1400)
روش شناسی تفسیر مفاتیح الجنان فی حل رموز القرآن کیوان احسانی (بازنشسته)، فاطمه دست رنج، ماهرخ غلامی (1399)
مفهوم شناسی واژۀ حائک در خطبۀ 19 نهج البلاغه با رویکرد انتقادی به معادل یابی های آن در ترجمه های فارسی سمیه سلمانیان، کیوان احسانی (بازنشسته)، سید مهدی مسبوق، فاطمه دست رنج (1399)
بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی) ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج (1398)
معنا شناسی «اغواء» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1398)
مقاله ارائه‌شده
شناخت عوالم از منظر قرآن فاطمه دست رنج (1401)
واکاوی رویکرد تفسیری عبدالکریم خطیب بر پایه روش تحلیل گفتمان کیوان احسانی (بازنشسته)، فاطمه دست رنج (1399)
نقش دعا در بهداشت روانی فاطمه دست رنج (1399)
نقد و بررسی تعریف های مسلمانان از «معجزه» علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج (1398)
بازشناسی موانع سبک زندگی دینی از منظر نهج البلاغه فاطمه دست رنج، کیوان احسانی (بازنشسته) (1395)
مبانی و راهکارهای تقریب مذاهب در قرآن کیوان احسانی (بازنشسته)، فاطمه دست رنج (1395)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
واکاوی مبانی و روش های فهم قرآن در اندیشه سید کمال حیدری فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی، محدثه زاهدی (1402)
بررسی تطبیقی معناشناسی ولایت در قرآن در تفاسیر المیزان و الکشاف کیوان احسانی (بازنشسته)، فاطمه دست رنج، ماهرخ غلامی (1402)
گونه شناسی سوکند های قرآنی با تاکید بر ساختار و محتوا ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1400)
پیروی های ممنوع از منظر قرآن و نهج البلاغه کیوان احسانی (بازنشسته)، فاطمه دست رنج (1400)
نقد و بررسی رویکرد قرآن پژوهی توشیهیکو ایزوتسو ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1399)
بررسی و نقد رویکرد قرآن پژوهی آمنه ودود فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی (1399)
زینت و آراستگی از منظر قرآن مجید و روایات معصومین( علیهم السلام) فاطمه دست رنج، کیوان احسانی (بازنشسته) (1398)
روش شناسی پاسخ به شبهات اعتقادی در تفسیر نمونه ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1398)
بررسی جایگاه تفسیر علمی در تفسیر فی ظلال القرآن ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1398)
تحلیلی بر مصطلحات حدیث پژوهی خوتییر ینبل فاطمه دست رنج، علی حسن بیگی (1398)
مبانی و روش های پاسخگویی به شبهات در تفسیرالکاشف علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج (1398)
بررسی تطبیقی ویژگی های خردمندان از منظر قرآن و نهج البلاغه کیوان احسانی (بازنشسته)، فاطمه دست رنج (1398)
بررسی تطبیقی جهاد در آرای علامه طباطبایی و شیخ شنقیطی ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1398)
بررسی تاثیر تهدید ها و فرصت های رسانه بر سبک زندگی دینی ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج (1398)
بررسی حوزه معنایی معجزه در قرآن فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی (1397)
بررسی پیوندهای مفهومی با رویکرد ترادف از منظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ابراهیم ابراهیمی، فاطمه دست رنج، علیرضا طبیبی، ملیحه رمضانی (1397)
روش شناسی علامه محمدجوادمغنیه در تفسیرآیات مشکله علیرضا طبیبی، فاطمه دست رنج (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته