1403/03/29
سیروس منصوری

سیروس منصوری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9405-9860
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Empowering Healthcare Workers: Insight from an Interpretive Structural Model for Educational Needs in Iran Sirus Mansoori, Faezeh Mahdavi, fatemeh behjati, Fatemeh Bagheri, Mohammad Niroumand Sarvandani (2023)
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای برند مؤسسات آموزش عالی با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی حمیدرضا کمالی اردکانی، سیروس منصوری، مصطفی مروتی شریف آیاد، عباس محسنی (1401)
Effectiveness of Flipped Learning on Academic Emotions in Arak University Students Morteza Hasaninasab, Mohsen Nazarifar, Sirus Mansoori (2022)
A Comparison Between the Effectiveness of E-learning and Blended Learning in Industrial Training Sirus Mansoori, ziaaldin salari koohfini, manizheh ghasemali (2020)
ارتقای سلامت در جامعه از طریق آموزش سلامت اجتماعی در کتب درسی میمنت عابدینی بلترک، سیروس منصوری، محمد ترابی پور (1398)
ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی مهدی محمدی، میمنت عابدینی بلترک، سیروس منصوری (1398)
تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران بر مبنای نقش های جنسیتی با تأکید بر مشاغل میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی، سیروس منصوری (1398)
تأثیر نظریه انتقادی بر نظریه پردازی در حوزه مطالعات برنامه درسی سیروس منصوری، محمد حسن کریمی، مجید کوثری، میمنت عابدینی بلترک (1397)
تحلیل محتوای کیفی کتاب های درسی دوره ی ابتدایی بر مبنای مؤلفه های میراث فرهنگی ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، سیروس منصوری (1397)
Learners’ Experiences of Mobile Learning in Vocational and Technical Education Courses مهدی محمدی، رحمت اله مرزوقی، قاسم سلیمی، سیروس منصوری (1396)
تاثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفه ای مهدی محمدی، رحمت اله مرزوقی، قاسم سلیمی، سیروس منصوری (1396)
بررسی میزان اثربخشی آموزش با رویکرد حل مسأله بر عملکرد تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه نیمه تجربی سیروس منصوری، میمنت عابدینی بلترک، حسین لشکری، ستار باقری (1396)
الگوی علّی ساختار کلاس سازنده گرا، جهتگیری هدف و عملکرد تحصیلی راضیه شیخ الاسلامی، فهیمه کشاورزی، سیروس منصوری (1396)
تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر حسب مؤلفه های مهارت های اجتماعی محسن خادمی، مهدی محمدی، رضا ناصری جهرمی، سیروس منصوری (1395)
بررسی تطبیقی رویکردهای پژوهش در مجلات علوم پزشکی میمنت عابدینی بلترک، سیروس منصوری، ستار باقری، مهین اسدنیا، مهدی میرزاآقایی (1395)
ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش برنامه های درسی نسرین جوان، میمنت عابدینی بلترک، سیروس منصوری، سمیه یونسی خانقاهی (1394)
رویکردهای تدریس مبتنی بر سازنده گرایی؛ شیوه مناسب آموزش در علوم پزشکی میمنت عابدینی بلترک، سیروس منصوری، مهین اسدنیا، مهدی میرزاآقایی (1394)
بازنمایی نقش های جنسیتی در کتاب های درسی سال ششم دوره ابتدایی ایران میمنت عابدینی بلترک، محمدجواد لیاقتدار، سیروس منصوری (1393)
جایگاه برنامه های درسی دانشگاهی در تقویت هویت ملی دانشجویان احمد رضایی، سیروس منصوری، میمنت عابدینی بلترک (1390)
مقاله ارائه‌شده
زنان و محیط زیست: تاملی به جایگاه آموزش زیست محیطی زنان فاطمه قاسمی، سیروس منصوری، بهمن یاسبلاغی شراهی (1402)
بررسی عوامل مهم وتاثیر گذار بر گردشگری آموزش عالی ایران سیروس منصوری، داوود رمضانی، مهدیه رضایی (1401)
برنامه درسی سبز : مسیری برای حفاظت از محیط زیست انسیه یگانه، سیروس منصوری (1401)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته