1403/05/04
محمد بیات

محمد بیات

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1465-0015
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56681445600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Optimal siting, sizing and setting of droop-controlled DERs in autonomous microgrids: A new paradigm in microgrid planning Mohammad Bayat, Zahra Ghiyasabadi Farahani, Aliasghar Ghadimi, Marcos Tostado Veliz, Mohammad Reza Miveh, Francisco Jurado (2023)
Multiobjective and Simultaneous Two-Problem Allocation of a Hybrid Solar-Wind Energy System Joint with Battery Storage Incorporating Losses and Power Quality Indices Mohammad Jafar Hadidian Moghaddam, Mohammad Bayat, Amin Mirzaei naghlbari, Saber Arabi Nowdeh, Akhtar Kalam (2023)
A robust fusion bus frequency estimation method to improve frequency oscillation damping in power systems Ali Farahani, Amirhossein Abolmasoumi, Lamine Mili, Mohammad Bayat (2023)
A novel Newton‐like method with high convergence rate for efficient power‐flow solution in isolated microgrids Marcos Tostado Veliz, Mohammad Bayat, Aliasghar Ghadimi, Francisco Jurado (2023)
Comprehensive enhanced Newton Raphson approach for power flow analysis in droop-controlled islanded AC microgrids Mohammad Bayat, Masoud Mehrabi, Aliasghar Ghadimi, Marcos Tostado Veliz, Francisco Jurado (2022)
Uncertainty-aware energy management strategies for PV-assisted refuelling stations with onsite hydrogen generation Marcos Tostado Veliz, Aliasghar Ghadimi, Mohammad Reza Miveh, Mohammad Bayat, Francisco Jurado (2022)
A multi-objective bi-level optimization framework for dynamic maintenance planning of active distribution networks in the presence of energy storage systems seyed alireza alavi matin, Seyed Amir Mansouri, Mohammad Bayat, Ahmad Rezaee Jordehi, Pouria Radmehr (2022)
Frequency control in standalone renewable based-microgrids using steady state load shedding considering droop characteristic Pardis Sheikhzadehbaboli, Abouzar Samimi, Mazdak Ebadi, Mohammad Bayat, abolfazl Pirayesh (2022)
Microgrid small-signal stability analysis considering dynamic load model Aram Mahdavian, Aliasghar Ghadimi, Mohammad Bayat (2021)
Home energy management in off-grid dwellings: Exploiting flexibility of thermostatically controlled appliances Marcos Tostado Veliz, Mohammad Bayat, Aliasghar Ghadimi, Francisco Jurado (2021)
Stochastic transmission expansion planning in the presence of wind farms considering reliability and N-1 contingency using grey wolf optimization technique Aliasghar Ghadimi, Mohammad Amani, Mohammad Bayat, Saeid Ahmadi, Mohammad Reza Miveh, Francisco Jurado (2021)
Participation of distributed resources and responsive loads to voltage unbalance compensation in islanded microgrids Keyhan Sheshyekani, Imen Jendoubi, Mohammad Teymoori, Mohsen Hamzeh, Houshang Karimi, Mohammad Bayat (2019)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
مدل معادل استاتیک ریز شبکه جزیره ای به منظور مطالعات شارش توان محمد بیات، علی اصغر قدیمی، سید امین حسینی (1402)
کنترل فرکانس و ولتاژ ریزشبکه چندگانه با استفاده از برنامه ریزی دو سطحی محمد بیات، علی اصغر قدیمی، محمد علی سجادی هزاوه (1400)
تخصیص تلفات در ریزشبکه های سه فاز متقارن محمد بیات، علی اصغر قدیمی، کاوه قاسمی نژاد (1400)
تخمین حالت دینامیکی غیر متمرکز سیستمهای قدرت با استفاده از فیلتر ذره ای اصلاح شده امیرحسین ابوالمعصومی، علی اصغر قدیمی، محمد بیات، سمیه حیدری (1397)
تخمین حالت دینامیکی در سیستمهای قدرت مقیاس بزرگ چند منطقه ای با فیلتر ذره ای بی بو (بهینه) امیرحسین ابوالمعصومی، علی اصغر قدیمی، محمد بیات، فرشاد اعظم منش (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته