1403/01/26
محمد بیات

محمد بیات

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1465-0015
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56681445600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل پایداری دینامیکی ریزشبکه در حالت عملکرد مستقل با در نظر گرفتن مدل بار دینامیکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ریزشبکه، مدل سیگنال کوچک، پایداری دینامیکی، مدل دینامیکی بار، مدل بازیابی نمایی بار ، ریزشبکه جزیره ای، ریزشبکه اینورتری
سال 1397
پژوهشگران آرام مهدویان(دانشجو)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، محمد بیات(استاد مشاور)

چکیده

بهره برداری از ریزشبکه ها مستلزم طراحی مناسب کنترلکننده ها براساس مدل دقیق اجزا است. در نظر گرفتن تمامی دینامیکهای سیستم از شاخصه های یک مدلسازی کامل است که مقدمات یک طراحی موفق را فراهم خواهد کرد. استفاده از مدل دینامیکی برای بار، باعث میشود سیستمی با مانایی بسیار پایین مانند ریزشبکه را به صورتی مدلسازی نمود تا هیچ پدیده گذرا یا مانایی از نظر طراح دور نماند. در این پایاننامه، مدل سیگنال کوچک یک ریزشبکه اینورتری در حالت عملکرد جزیره ای با در نظر گرفتن مدل دینامیکی بار به دست آمده است. مدل بار دینامیکی مورداستفاده در اینجا مدل بازیابی نمایی است. با بهره گیری از مکان ریشه ها و ضرایب مشارکت، پایداری ریزشبکه در دو حالت شامل بار استاتیکی و دینامیکی بررسی خواهد شد. ابتدا معادلات کامل ریزشبکه به دست آمده، خطی سازی شده و سپس مدل فضای حالت تشکیل میشود و با بررسی مکان ریشه ها پایداری سیستم در حضور بار استاتیکی مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه با جایگزینی مدل دینامیکی بار، ابتدا پایداری سیستم بررسی و سپس با استفاده از ضرایب مشارکت، میزان و نحوه اعمال تغییرات برای دستیابی به عملکرد موردنظر ریزشبکه به دست خواهد آمد. همچنین ریزشبکه مورد طراحی در محیط SIMULINK شبیه سازی شده تا عملکرد آن در حضور دو مدل بار مورداشاره، بررسی گردد.