1403/01/26
محمد بیات

محمد بیات

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1465-0015
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56681445600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه ریزی بهینه ریزشبکه در حالت متصل به شبکه و جزیره ای با در نظر گرفتن قیود پخش بار، پاسخگویی بار و عدم قطعیتها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی بهینه ریزشبکه، بهره برداری جزیره ای، بار قابل تنظیم، تجزیه بندرز، عدم قطعیت
سال 1394
پژوهشگران ثریا چاپاری نیا(دانشجو)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، محمد بیات(استاد مشاور)

چکیده

ریز شبکه ها در ابتدا برای ر سیدگی به پیدایش منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع معرفی شدند. ریز شبکه فرصتهای منحصربه فردی را در بهره برداری و برنامه ریزی سیستم قدرت مانند بهبود قابلیت اطمینان، افزایش کیفیت توان، کاهش انتشار کربن، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر کم هزینه، کاهش هزینه کل برنامهریزی تو سعه سیستم و ارائه پا سخ سریع و کارآمد برای تأمین بارها در مناطق دورافتاده را معرفی می کند. برنامه ریزی ریز شبکه در حالتهای متصل به شبکه و جزیره ای توسط کنترل کننده جامع ریزشبکه بر اساس ملاحظات اقتصادی و امنیتی انجام میشود. هدف از برنامه ریزی بهینه ریزشبکه قابلیت عملکرد یکچاربه بین حالات اتصال به شبکه و جزیره ای و حداقل نمودن هزینه کل بهره برداری ریزشبکه است. در این پایانامه مدل کارآمد برای برنامه ریزی بهینه ریز شبکه از دیدگاه بهره بردار ریز شبکه، با توجه به کدم قطعیت در بار پیش بینی شده سیستم، توان منابع تجدیدپذیر، قیمت انرژی الکتریکی در بازار و زمان و مدت زمان وقفه تأمین شبکه ا صلی ارائه شده ا ست. روش پیشنهادی، عملکرد یکچاربه بین حالت متصبل به شببکه و حالت جزیره ای را تضبمین میکند. اثر حضبور و عدم حضور ریز شبکه مجاور بر برنامه ریزی ریز شبکه بررسی شده ا ست. مدل ریا ضی مسئله برنامه ریزی بهینه ریزشبکه با استفاده از روش تجزیه بندرز به یک مسئله اصلی بهره برداری متصل به شبکه و زیرمسئله بهره برداری جزیرهای تجزیهشده است. روش پیشنهادی، قیود پخش بار را در مدل برنامه ریزی بهینه ریزشبکه گنجانده است تا راه حل بهتری برای بهره برداری با قیود امنیتی و کملی ریز شبکه را برآورده کند. کدم قطعیت وقفه تأمین شبکه اصلی با معیار جزیره ای مدل شده اسبببت. بهمنظور مدلسبببازی مابعی کدم قطعیتهای مذکور، تابع توزیع احتمال نرمال در نظر گرفته شده اسبت. از درخت سناریو جهت تولید سناریوهای حتکلتر ممکن ریزشببه استفاده شده است و توسببط روشهای کاهش سناریو کاهش یافته اند. روش پیشنهادی بر روی ریزشبکه، شامل مجموعه ای از واحد قابل کنترل، واحد غیرقابل کنترل، سبیسبتم ذخیره ساز انرژی الکتریکی و بارهای ثابت و بارهای قابل تنظیم موردبررسی قرارگرفته است. نتایج شبیه سازی در هر دو حالت اتصال به شبکه اصلی و در حالت جزیره ای اثربخشی و شایستگی اقتصادی مدل پیشنهادی برنامهریزی بهینه ریزشبکه را مشخص میکند.