1403/01/26
محمد بیات

محمد بیات

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1465-0015
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56681445600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه یک چارچوب ریاضی برای برنامه ریزی تعمیرات نگهداری بلند مدت مبتنی بر قابلیت اطمینان در ریزشبکه ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شبکه توزیع، بهینه سازی تعمیر و نگهداری، برنامه ریزی خطی مختلط با عدد صحیح، مدیریت ریسک، تئوری گراف
سال 1399
پژوهشگران سید علیرضا علوی متین(دانشجو)، محمد بیات(استاد راهنما)

چکیده

با توجه به اهمیت تاثیر نرخ خرابی تجهیزات روی نحوه بهره برداری از شبکه توزیع، در نظر گیری شاخصهای قابلیت اطمینان، به صورت قیود اجباری و یا بخشی از تابع هدف، در میان محققین از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. در این تحقیق یک مدل خطی برای برنامه نگهداری طولانی مدت تجهیزات شامل خطوط هوایی، خطوط زیرزمینی، شینهای شبکه، منابع تولید پراکنده، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورها ارائه شده است. فرمول پیشنهادی مبتنی بر رویکرد مدیریت ریسک بوده و از الگوی عوامل خطر جدا شده برای مدلسازی نرخ خرابی استفاده میکند. رویکرد مدیریت ریسک، مدیران را قادر میسازد تا وضعیت واقعی تجهیزات الکتریکی و نتیجه مورد انتظار خرابیهای خود را در نظر بگیرند. علاوه بر این، استراتژی خطر جدا شده همراه با برنامه نویسی خطی، توصیف دقیقی از میزان شکست خرابی وابسته به زمان را ایجاد میکند و توانایی تعیین مقرون به صرفهترین سناریو تعمیر و نگهداری را فراهم میکند؛ در حالی که محدودیتهای قابلیت اطمینان استفاده برآورده شده اند. به منظور تعیین تاثیر خرابی تجهیزات مختلف از تئوری گراف و نرم افزار Matlab با استفاده از حل کننده CPLEX شده است و در نهایت، مدل اصلی بهصورت خطی در نرم افزار GAMS حل شده است. روش پیشنهادی بر روی دو شبکه آزمایشی اجرا شده و نتایج به دست آمده، دقت و کارایی روش پیشنهادی را نشان میدهند.