1403/01/26
محمد بیات

محمد بیات

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1465-0015
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56681445600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین سهم نقاط تبادلی در تلفات انتقال شبکهی برق منطقهای باختر
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
برق منطقه ای باختر، تخصیص تلفات، ردیابی شارش توان، نقاط تبادلی
سال 1397
پژوهشگران محمد بیات ، علی اصغر قدیمی

چکیده

توان تولیدی توسط ژنراتورهای سیستم قدرت با توجه به تقاضای مورد نیاز بارها و نیازمندی های شبکه در سیستم شارش می یابد. خطوط انتقال و تجهیزاتی نظیر ترانسفرمرها بستر این شارش توان را فراهم می نمایند که تلفات ناخواسته ای را در سیستم قدرت ایجاد می کنند. مشخص نمودن سهم هر یک از بارهای سیستم که عامل ایجاد این تلفات هستند را "تخصیص تلفات" می نامند. ردیابی شارش توان چگونگی جاری شدن توان در خطوط ارتباطی میان منابع و بارها را مشخص می نماید. در نتیجه می توان با استفاده از الگوریتم های ردیابی شارش توان و روابط تلفات سیستم که از این شارش ها ناشی می شوند سهم هر یک از بارها در ایجاد این تلفات را مشخص نمود. در این مقاله الگوریتم ردیابی شارش توان استفاده شده به صورت مختلط بوده و توان حقیقی و راکتیو به صورت همزمان مد نظر قرار گرفته است. الگوریتم پیشنهادی بر روی یک سیستم نمونه تست شده و پس از صحت سنجی، نتایج شبیه سازی شبکه ی انتقال واقعی برق منطقه ای باختر برای سه حالت کاری بار پیک، میان باری و کم باری ارائه شده است و سهم نقاط تبادلی (شبکه های مجاور) و بارهای داخلی شبکه ی باختر در تلفات سیستم در هر حالت مشخص شده است.